29/05/2018 Webmaster

Talarintervju med Lars Ocklund, Göteborgs stad

talare_gatubel_20185Kombinationen snabb teknikutveckling och rumslig design/ arkitektur avgjorde valet för Lars Ocklund. Lars Ocklund studerade till inredningsarkitekt men intresset för ljusets betydelse för människan, arkitekturen och samhället tog över. Valet föll på att arbeta med belysning och idag är han drift och underhållsansvarig för stadsbelysning och trafiksignaler i Göteborg. Lars är intresserad av ”tunable white” tekniken, en ny teknik som ger möjlighet att över dygnet variera ljustemperaturen efter väder, verksamhet eller andra förhållanden i stadsrummet. Han ser en stor utmaning i gränsdragnings- och ansvarsfrågor för gatubelysningen när IoT, WiFi, laddstationer mm ska implementeras. Vi ställde några  frågor till Lars för att känna honom på pulsen inför hans medverkan på Gatubelysningsforum 2018.

Hur kommer det sig att du började arbeta med belysning?
Lite av en slump faktiskt. Jag studerade till inredningsarkitekt på HDK i Göteborg och hade Olle Andersson som professor. Han var ju som bekant väldigt intresserad av ljusets betydelse för människan i allmänhet och för arkitekturen och stadsmiljön i synnerhet . Det var nog där intresset för den spännande kombinationen, snabb teknikutveckling och rumslig design/ arkitektur uppstod.

Finns det några nya, tekniska lösningar du vill lyfta fram som du tror kommer få en positiv påverkan på branschen?
Förutom alla nya sätt att styra och övervaka belysningsanläggningar ser jag det som mycket spännande att utveckla ”tunable white” tekniken även ute i stadsrummet. Möjligheten att över dygnet variera ljustemperaturen efter väder, verksamhet eller andra förhållanden vore spännande att se.

Enligt dig, vad krävs för att man ska lyckas med gatubelysningsarbetet?
En genomtänkt strategi som är förankrad i staden. Tydliga riktlinjer för arbetet med ljus i tidiga skeden (detaljplaner, trafikförslag och genomförandebeskrivningar). Klara direktiv till projektörer och  engagerade entreprenörer med tydliga mandat och ramar som ger dem möjlighet att vara ambassadörer för den anläggning de ska sköta som sin egen.

Den mest utmanande frågan inom gatubelysningsområdet är…
Gränsdragning. När IoT, WiFi, laddstationer och andra funktioner ska implementeras blir frågan om gränsdragning och ansvar allt mer aktuell.

Vad gör ni i Göteborg under det närmaste året för att ställa om er till framtidens krav och utmaningar?
Vi har en ambition att göra belysningsanläggningen till en autonom infrastruktur med styrning och kommunikation i varje enskild ljuspunkt.

Vad innebär digitaliseringen för belysningsområdet?
I första hand ger det en chans att på ett mer strukturerat och kostnadseffektivt sätt styra, övervaka och följa upp  belysningsanläggningen och dess status. Det öppnar också för möjligheter att använda anläggningen som informationsbärare av tex mätdata temperatur, luftkvalité mm eller trafikinfo, stadsinfo och kanske t.o.m reklam.

Har du exempel något innovativt belysningsprojekt i Göteborg som blev lyckat?
Vi har våra Ljus och konst projekt som hittills möjliggjort att sju otrygga mörka 60-tals tunnlar omformats till små ”pärlor” i stadsrummet.

Nämn ett ämne som du vill se diskuteras på Gatubelysningsforum i september
Hur lyfter man frågan om belysning i staden till att vara det verktyg för stadsbyggnad det faktiskt är?