16/04/2019 Webmaster

Talarintervju – Johan Rahm, Lunds Universitet

talare2019_gatubelysning11Forskaren Johan Rahm på Lunds universitet är en av talarna på Gatubelysningsforum 2019. Han kommer att tala om sin forskning om ljusets betydelse för fotgängare och vilken nytta du som arbetar med utomhusbelysning kan ha av den.  Ta del av hans kunskaper om metoder för att mäta brukares upplevelser av utomhusbelysning och hur de kan ge ett kompletterande perspektiv till fotometriska mätningar.

Kan du berätta lite om din bakgrund? Hur kommer det sig att du har ägnat dig åt forskning om ljus och människor?

Jag har en bakgrund både som civilingenjör i miljöteknik och som leg. psykolog, och har länge varit intresserad av människors beteende kopplat till olika miljöfrågor. Startpunkten för det aktuella forskningsområdet var en önskan om att utforska de faktorer som inverkar på hur fotgängare använder staden efter mörkrets inbrott. Gående är en viktig komponent i hållbara transportsystem, vilket i sin tur har stor betydelse för hållbar stadsutveckling. På våra breddgrader är det under långa perioder mörkt när människor tar sig till och från jobb och skola; utomhusbelysningen blir då en faktor som möjliggör gående.

Berätta lite mer om din forskning. Vad är det du undersöker?

Min forskning utgår ifrån ett miljöpsykologiskt perspektiv, det vill säga teorier rörande interaktionen mellan människan och den fysiska och sociala miljön. Jag har de senaste åren forskat kring hur fotgängare upplever utomhusbelysning och hur väl de ser i den belysta miljön, samt utvärderat metoder för att jämföra olika belysningslösningar.

Vad kan den som arbetar med (gatu)belysning i en kommun ha för konkret nytta av din forskning?

Vi har utvecklat metoder för att utvärdera belysningslösningar baserat på hur de upplevs av brukarna. Metoderna kan fungera som komplement till fotometriska mätningar och användas för att se hur olika belysningar upplevs, samt hur väl de möter de särskilda behov äldre och personer med synnedsättning har. Kommuner kan exempelvis, inför större upphandlingar, använda våra metoder som ett hjälpmedel för att utvärdera olika armaturer i en pilotinstallation.

På vilket sätt kan leverantörer av utomhusbelysning dra nytta av din forskning?

Min forskning kan bidra till att skapa förståelse för brukarperspektivet och metoderna kan användas vid utvecklandet av nya armaturer.

Tror du att en kommun kan utmärka sig (gentemot andra kommuner) genom att satsa på fotgängares upplevelse av belysning och känsla av trygghet i det sammanhanget? Utveckla gärna ditt svar.

Jag tror att kommuner, med hjälp av belysning, kan skapa inbjudande stadsmiljöer som bidrar till att fler väljer att röra sig i staden efter mörkrets inbrott. Forskning visar på belysningens betydelse för trygghetsupplevelsen, men bra ljusdesign kan också bidra till att stadsrummet upplevs mer tilltalande och intressant på kvällen. En tydlig belysningsplan, som tar fotgängare i beaktning, ger kommunen möjlighet att profilera sig visuellt och samtidigt tillgängliggöra staden för fotgängare kvällstid.

Lite kort, vad vill du att deltagarna ska ta med sig från ditt pass på Gatubelysningsforum 2019?

Jag vill att åhörarna ska få med sig en medvetenhet om att det finns metoder för att mäta brukares upplevelser av utomhusbelysning och att dessa metoder kan ge ett kompletterande perspektiv till fotometriska mätningar. Jag vill också bidra till en ökad förståelse för att utomhusbelysning är en viktig fråga för fotgängare, som påverkar i vilken utsträckning man väljer att gå.