Program

09:00Registrering och morgonkaffe
09:30Moderatorerna inleder konferensen

Anna Ulfsdotter Forssell, advokat, Ulfsdotter Law/ Advokatfirman Ulfsdotter. Anna har arbetat med upphandlingsrätt i mer än 20 år. Hon bistår såväl upphandlande myndigheter och enheter som leverantörer genom en upphandlings alla faser. Rådgivningen inkluderar biträde i upphandlingsprocesser, hjälp vid tillämpning av offentliga kontrakt och all annan strategisk upphandlingsrättslig rådgivning. Anna var av regeringen utsedd särskild utredare i den s.k. Förenklingsutredningen (SOU 2018:44).

Johan Carle, advokat och delägare, Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Johan har arbetat med offentlig upphandling sedan lagstiftningens tillkomst 1993. Hans praktik består i omfattande rådgivning till upphandlande myndigheter/enheter och leverantörer i alla skeden i en upphandling, särskilt med inriktning på överprövningsärenden.
09:40KEYNOTE

Vad är på gång på Konkurrensverket och vilka är prioriteringarna inför 2020?


Rikard Jermsten, generaldirektör, Konkurrensverket
10:00DEBATT

Vad har hänt och vägen framåt


Debatt om Förenklingsutredningen del II (SOU 2018:44) – behöver vi minska antalet överprövningar och hur ska det i så fall ske?

Synpunkter från och diskussion med två remissinstanser; Göteborgs Stad och Malmö Stad

• Har vi för många överprövningar? Har vi ett problem?
• Remissinstanserna ger sin syn på förslaget om ansökningsavgift
• Remissinstanserna ger sin syn på förslaget om processkostnadsansvar
• Övriga reflektioner/synpunkter på utredningen
• Andra sätt att minska antalet överprövningar?

Debatt med Henrik Karlsson, förvaltningsdirektör på Inköps- och upphandlingsförvaltningen, Göteborgs Stad och Pontus Eriksson, stadsjurist, Malmö Stad under ledning av Anna Ulfsdotter Forssell. Även publiken är välkommen att delta och komma med synpunkter och förslag!
10:45Förmiddagskaffe
11:15Tillsyn – intressanta frågor från ärenden gällande upphandlingsskadeavgift och om arbetet med tillsyn nu och i framtiden

Malin de Jounge, enhetschef på enheten för otillåtna direktupphandlingar, Konkurrensverket. Malin de Jounge har arbetat med tillsynsfrågor sedan 2009. Enheten arbetar för att motverka otillåtna direktupphandlingar och utreder bland annat de ärenden som syftar till att en upphandlande myndighet eller enhet ska åläggas att betala upphandlingsskadeavgift.
11:55Lunch

AKTUELLA ÄMNEN INOM UPPHANDLINGSOMRÅDET

12:55EU-domstolens dom i mål C-216/17 (Coopservice) och dess påverkan på svenska ramavtal

Domen i mål C-216/17 har fått stor uppmärksamhet och väckt frågor kring hur ramavtal får användas. Passet syftar till att hjälpa upphandlande myndigheter och enheter samt leverantörer att navigera i den osäkerhet som uppstått med anledning av domen.

• Kort redogörelse för domen och hur den kan tolkas
• Hur bör upphandlande myndigheter och enheter samt leverantörer agera med anledning av domen? Vilka råd ger Upphandlingsmyndigheten till aktörerna?
• Upphandlingsmyndighetens kommande stöd kring ramavtal (ett mer heltäckande stöd)

Henrik Grönberg, upphandlingsjurist, Upphandlingsmyndigheten

Sara Kinnander, upphandlingsjurist, Upphandlingsmyndigheten

Jonatan Wahlberg, senior specialist, Ulfsdotter Law. Jonatan har bl.a. arbetat som rådman vid Förvaltningsrätten i Stockholm och har under sin tid på Finansdepartementet arbetat med att skriva nu gällande upphandlingslagar. Jonatan var vidare en av två sekreterare i den s.k. Förenklingsutredningen.
13:40Att använda golvpriser i en upphandling – en analys av Högsta Förvaltningsdomstolens avgörande HFD 2018 ref. 50

Mattias Almqvist, chefsrådman, Förvaltningsrätten i Stockholm

RÄTTSFALL PÅ DJUPET

14:10Rättsfall på djupet, del 1

• Genomgång av rättsfall från EU-domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen
• Analys och reflektioner av rättsfallens betydelse för rättstillämpningen på upphandlingsområdet
• Diskussion med publiken

Sven Vaxenbäck, advokat och Specialist Counsel, Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Sven är verksam inom rättsområdet offentlig upphandling och har flerårig erfarenhet av att företräda både offentliga och privata aktörer i överprövningsprocesser och i större upphandlingsprojekt avseende såväl byggentreprenader som varor, tjänster och koncessioner.

Mattias Forsberg, advokat och Associate, Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Mattias har sedan han började sin karriär som affärsjurist särskilt inriktat sig på rättsområdet offentlig upphandling. Han biträder regelbundet svenska och utländska klienter, såväl offentliga som privata aktörer, avseende alla skeden i en offentlig upphandling.
14:50Eftermiddagskaffe
15:20Pris och kvalitet i offentlig upphandling

• Hur tydliga ska utvärderingsmodeller vara?
• Vilka utvärderingsmodeller har använts för upphandling av äldreomsorg?
• Kundvalsmodeller och upphandling – lärdomar från äldreomsorgen

Mats Bergman, professor i nationalekonomi vid Södertörns högskola, tidigare chefsekonom vid Konkurrensverket
16:00Rättsfall på djupet, del 1, forts.

Sven Vaxenbäck, advokat och Specialist Counsel, Mannheimer Swartling Advokatbyrå

Mattias Forsberg, advokat och Associate, Mannheimer Swartling Advokatbyrå
16:45Dagen summeras av moderatorerna
17:00-18:00Nätverksmingel

08:30Morgonkaffe
09:00KEYNOTE

Offentliga inköp i en föränderlig värld


• Omvärldsspaning – vad påverkar den offentliga affären?
• Hållbar upphandling – ett måste för framtiden

Ann-Sofie Lillberg, enhetschef affärsenheten, Upphandlingsmyndigheten
09:20Förflyttning till spårlokaler

VÄLJ SPÅR A ELLER SPÅR B

SPÅR A: KLASSISK SEKTOR

09:25Avtalsuppföljning av tjänsteupphandling

• Analys av egna resurser under avtalsperioden
• Relevanta krav vid städupphandling
• Avtalsuppföljning 2.0

Ari Kouvonen, näringspolitisk chef, Almega Serviceföretagen
10:00Rättelser, förtydliganden och kompletteringar av anbud

• Vilka uppgifter får anbud förtydligas och kompletteras med?
• Hur bör kompletteringar begäras?
• Exempel från rättspraxis

Sven Vaxenbäck, advokat och Specialist Counsel, Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Sven är verksam inom rättsområdet offentlig upphandling och har flerårig erfarenhet av att företräda både offentliga och privata aktörer i överprövningsprocesser och i större upphandlingsprojekt avseende såväl byggentreprenader som varor, tjänster och koncessioner.

Mattias Forsberg, advokat och Associate, Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Mattias har sedan han började sin karriär som affärsjurist särskilt inriktat sig på rättsområdet offentlig upphandling. Han biträder regelbundet svenska och utländska klienter, såväl offentliga som privata aktörer, avseende alla skeden i en offentlig upphandling.
10:45Förmiddagskaffe
11:15Att skriva avtal och avtalsklausuler

• Hur ska man tänka gällande handlingars inbördes ordning?
• Formulering av klausuler om hävning respektive förtida upphörande
• Sanktioner (t.ex. bestämmelser om karantän och liknande)

Anders Bergsten, Advokat och Partner, Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

Gustav Lundin, advokat och Senior Associate, Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Gustav har under flertalet år arbetat med IT- och avtalsrätt, bl.a. i samband med upphandling av IT-tjänster och infrastrukturprojekt. Gustav biträder såväl offentliga som privata aktörer med olika typer av rådgivning inom dessa fält, ofta med kommersiellt fokus.

SPÅR B: FÖRSÖRJNINGSSEKTORN

09:25En praktikers reflektioner kring att arbeta med upphandlingar som berör flera länder

• Skillnader i hur direktivet för försörjningssektorn implementerats i olika länder
• Praktiska konsekvenser detta kan medföra (vid val av land där upphandlingen genomförs liksom vid genomförandet av upphandlingar där de upphandlande enheterna som deltar i upphandlingen bedriver verksamhet i olika länder)
• Diskussion med publiken

Niklas Björkqvist, Senior Legal Counsel, Vattenfall
10:05Vägen till uppföljningsbara mervärden genom en medianprisrelativ utvärderingsmodell

E.ON:s arbete med att ta fram en utvärderingsmodell som:

• upprätthåller de upphandlingsrättsliga grundprinciperna,
• skapar trygghet inför tilldelning och samtidigt ger bra underlag för uppföljning,
• ger anbudens tydlighet, trovärdighet och relevans ett genomslag i utvärderingen,
• sätter pris på mervärden, samt
• balanserar upp inslag av subjektiv bedömning genom en objektiv process

Sarah Beyer, Legal Counsel, E.ON Sverige

Magnus Jennefelt, Regional Category Manager, E.ON Energidistribution
10:45Förmiddagskaffe
11:15Rättsfall LUF

• Genomgång av intressanta rättsfall från försörjningssektorerna
• Praktiskt betydelsefulla frågeställningar
• Slutsatser som kan dras av rättsfallen
• Reflektioner och analyser av ovanstående
• Diskussion med publiken

Anna Ulfsdotter Forssell, advokat, Ulfsdotter Law, och Jonatan Wahlberg, senior specialist, Ulfsdotter Law

GEMENSAM EFTERMIDDAG

12:00Lunch
13:00Hållbara upphandlingar i Helsingborg

• Vad är hållbarhet i upphandlingar?
• Ställ rätt krav i rätt skede för att få rätt effekt!
• Fokusera på leveransen (inte själva köpet)
• Uppmuntra till att leverantörer utvecklas
• Praktiska exempel

Petra Rantzov, inköpschef, Helsingborgs Stad. Petra driver utvecklingen av koncernsamverkan inom inköp. Hon kombinerar sina erfarenheter från inköp i näringslivet med offentlig sektor och älskar varje minut!
13:40Rättsfall på djupet del 2

• Genomgång av intressanta rättsfall från kammarrätterna och eventuellt något från förvaltningsrätterna
• Praktiska frågeställningar och slutsatser som kan dras av rättsfallen
• Diskussion med publiken

Anna Ulfsdotter Forssell och Jonatan Wahlberg, Ulfsdotter Law
14:20Eftermiddagskaffe
14:50Cloud Act och annan e-bevisning – vad kan vi lägga ut i molnet?

• Legala och tekniska aspekteter av de överväganden man behöver göra vid upphandling av molntjänster
• Några exempel på hur andra organisationer inom EU hanterar det

Malin Cope, bolagsjurist, SKL Kommentus

Rikard Fischbach, avtalsansvarig programvaror, SKL Kommentus
15:30Rättsfall på djupet del 2, forts

Anna Ulfsdotter Forssell och Jonatan Wahlberg, Ulfsdotter Law
16:10Uppföljning – en förutsättning för hållbar upphandling

• Hur följer man upp krav på miljömässig och social hållbarhet?
• Vilka samarbeten finns idag och hur fungerar de?

Peter Nohrstedt, hållbarhetschef, SKL Kommentus
16:50Moderatorerna avslutar konferensen

SÄKERHETSSKYDDAD UPPHANDLING

Måndag den 11 november kl 13:00-17:00

Under ledning av moderator Anna Ulfsdotter Forssell, Ulfsdotter Law

13:00Ny säkerhetsskyddslag och -förordning – varför, vilka berörs och på vilket sätt?

Ett pass om bakgrunden till den nya lagstiftningen, det viktigaste om vad lagen och förordningen innehåller och innebär. Hur förhåller sig denna lagstiftning till LUFS (lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet)?

Passet leds av Jonatan Wahlberg, senior specialist, Ulfsdotter Law. Jonatan har bl.a. arbetat som rådman vid Förvaltningsrätten i Stockholm och har under sin tid på Finansdepartementet arbetat med att skriva nu gällande upphandlingslagar. Jonatan var vidare en av två sekreterare i den s.k. Förenklingsutredningen.
13:45Upphandlingsmyndighetens råd och stöd om säkerhetsskyddad upphandling

Ett pass med fokus på Upphandlingsmyndighetens råd och stöd angående

• Hur bör upphandlande myndigheter och enheter göra för att möta lagens och förordningens krav, dels allmänt (t.ex. avsätta resurser, organisatoriska frågor) samt inför, under och efter upphandlingar där säkerhetsskyddsfrågor aktualiseras?
• Hur bör leverantörer som lämnar anbud i säkerhetsskyddade upphandlingar arbeta för att bäst kunna möta de upphandlande myndigheternas och enheternas krav?

Passet leds av Ann-Sofie Lillberg, enhetschef affärsenheten, Upphandlingsmyndigheten
14:30Kaffepaus
15:00Upphandla med säkerhetsskydd i praktiken – tips på säkerhetskrav och etablering av SUA avtal

Ett pass med fokus på hur upphandlande myndigheter kan formulera säkerhetskrav, kräva in bevis och etablera SUA avtal utifrån säkerhetsskyddslagstiftningen, LOU, LUFS och DSF, (GDPR). Ett pass på hög nivå med konkreta råd till praktiker – chefer och andra som kan sin LOU. Passet tar även upp leverantörsperspektivet: dessa råd vill vi ge till våra leverantörer för att de ska undvika onödiga fallgropar.

Passet leds av Helena Rom och Tobias Wallin, Skatteverket. Helena är jurist och har mångårig erfarenhet från komplexa avtal med säkerhetsskydd inom offentlig affär. Helena har verkat både i chefsoch specialistroller inom stat, kommun, landsting och statligt ägda bolag. Idag arbetar Helena som säkerhetsskyddspecialist och leder ett arbete kring standardiserad kravställning av säkerhetsskyddskrav anpassad till den nya lagstiftningen. Tobias är informationssäkerhetsspecialist och har arbetat med Skatteverkets säkerhetsskydd i samband med de flesta stora upphandlingar under de senaste åren. Ansvarar nu för en säkerhetsskyddsfunktion som ska möta framtidens behov inom säkerhetsskydd på Skatteverket.
15:45Reflektioner från en praktiker i försörjningssektorerna

Ett pass om svårigheter och/eller problem som har uppstått i det praktiska arbetet, och hur de har angripits. Svårigheter/problem för den upphandlande enheten men även svårigheter/problem som vi har uppmärksammat har uppstått för våra leverantörer.

Passet leds av Patricia Lehman, bolagsjurist, Fortum
16:30Diskussion med publiken, frågestund
17:00Fördjupningspasset avslutas