09:00Registrering och morgonkaffe
09:30Moderatorerna inleder konferensen

Anna Ulfsdotter, advokat, Ulfsdotter Law. Anna har arbetat med upphandlingsrätt i mer än 25 år. Hon bistår såväl upphandlande myndigheter och enheter som leverantörer genom en upphandlings alla faser. Rådgivningen inkluderar biträde i upphandlingsprocesser, hjälp vid tillämpning av offentliga kontrakt och all annan strategisk upphandlingsrättslig rådgivning. Anna Ulfsdotter har också stor erfarenhet av att driva upphandlingsrättsliga skadeståndsprocesser och avtalstvister. Anna var av regeringen utsedd särskild utredare i den s.k. Förenklingsutredningen (SOU 2018:44), dvs. det arbete som lett till 19 och 19 a kap. i LOU och LUF.

Johanna Jonsson, advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Johanna har mer än fjorton års erfarenhet av juridiskt arbete på upphandlingsområdet och har arbetat vid såväl advokatbyrå som upphandlande myndighet. Hon biträder regelbundet svenska och utländska klienter, såväl offentliga som privata aktörer, i svenska och internationella projekt, upphandlingar och företagstransaktioner där frågor rörande offentlig upphandling och offentliga kontrakt aktualiseras. Johanna biträder i samband med en upphandlings alla skeden, såsom vid anbudsgivning, anbudsprövning och avtalsförvaltning. Hon uppträder också regelbundet som ombud vid domstolsprocesser
09:40KEYNOTE
Regeringens planer för framtidens offentliga affärer


Den offentliga marknaden ska vara välkomnande och attraktiv så att medborgarna får det bästa möjliga för pengarna samtidigt som de offentliga affärerna bidrar till samhällets utveckling. Vad är regeringens fokus för att potentialen i de offentliga affärerna ska användas på bästa sätt?

Erik Slottner, civilminister
10:00Moderatorerna ger en tillbakablick på året som gått

• Summering av viktiga nyheter som hänt sedan förra konferensen
• Nytt lagstiftningsarbete på upphandlingsområdet – klimatet och flera andra samhällsintressen ska beaktas
i upphandlingar
• Vi försöker se in i framtiden – vilka trender ser vi, och var tror vi fokus kommer att ligga framöver?

Anna Ulfsdotter, advokat, Ulfsdotter Law
Johanna Jonsson, advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå
10:30Förmiddagskaffe
11:00KEYNOTE
Vad är på gång på Konkurrensverket och vilka är prioriteringarna inför 2024?


Rikard Jermsten, generaldirektör, Konkurrensverket
11:20KEYNOTE
Vad är på gång på Upphandlingsmyndigheten och vilka är prioriteringarna inför 2024?


Inger Ek, generaldirektör, Upphandlingsmyndigheten
11:40RÄTTSFALL PÅ DJUPET
Rättsfall på djupet, del 1


• Genomgång av rättsfall från EU-domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen
• Analys och reflektioner av rättsfallens betydelse för rättstillämpningen på upphandlingsområdet
• Diskussion med publiken

Mikael Löwnertz, senior biträdande jurist, Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Sven Vaxenbäck, advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå
12:20Kammarrättens arbete med upphandlingsmål

• Vad händer på domstolen från det att ett överklagande kommer in till dess att målet avgörs?
• Några praktiska tips till dig som är part i en överprövningsprocess
• Trender som vi ser i våra mål

Mikaela Andersson, föredragande jurist, Kammarrätten i Jönköping
Linda Svärd, kammarrättsråd, Kammarrätten i Jönköping
13:00Lunch
14:00Kort inledande genomgång av uteslutningsgrunderna i 13 kap. och 19 kap. LOU respektive LUF

Anna Ulfsdotter, advokat, Ulfsdotter Law
14:20Nytt system – intyg på heder och samvete

• Upphandling kan vara ett viktigt verktyg för att motverka ekonomisk och annan brottslighet
• Kriminella har lärt sig att skapa fina fasader
• Vad behöver du göra för att undvika att göra affärer med kriminella?
• Vilka kontrollåtgärder behövs för att se bakom fasaden?
• Vad blir konsekvenserna på kort och lång sikt av bristande kontroller i samband med upphandling?

Sara Persson, brottsförebyggande specialist, Ekobrottsmyndigheten
15:00Ett system för leverantörskontroll i samband med offentlig upphandling och vid valfrihetssystem

Regeringen beslutade den 2 juni 2022 att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå ett effektivt och tillförlitligt system för leverantörskontroll i samband med offentlig upphandling och vid ansökan om att delta i ett valfrihetssystem. I skälen till utredningens direktiv framhölls att det i dag är komplicerat och ibland omöjligt för de upphandlande myndigheterna och enheterna att kontrollera leverantörer på det sätt som förutsätts i upphandlingslagarna och lagarna om valfrihetssystem. Utredningens förslag lämnas i slutet av augusti 2023. Utredningssekreterare Karin Morild presenterar de förslag som
utredningen har lämnat.

Karin Morild, utredningssekreterare, Leverantörskontrollutredningen
15:30Eftermiddagskaffe
16:00Reglerna om leverantörskvalificering

• Vilka krav får ställas på att leverantören ska vara kvalificerad?
• Hur kan kraven kontrolleras?
• Hur kan reglerna tillämpas i praktiken?

Mattias Forsberg, advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Johanna Jonsson, advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå
16:30Rättsfall på djupet, del 1, forts.

Mattias Forsberg, advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Johanna Jonsson, advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Sven Vaxenbäck, advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå
17:10Dagen summeras av moderatorerna
17:20-18:20Nätverksmingel


08:30Morgonkaffe
09:00Preklusionsfristen i förvaltningsrätten

• Historisk tillbakablick
• Preklusionsfrist och skyndsamhetskravet
• Erfarenheter av preklusionsfrist vid Förvaltningsrätten i Stockholm

Jonatan Wahlberg, rådman, Förvaltningsrätten i Stockholm
09:40RÄTTSFALL PÅ DJUPET
Rättsfall på djupet del 2


• Genomgång av intressanta rättsfall från kammarrätterna och eventuellt något från förvaltningsrätterna
• Praktiska frågeställningar och slutsatser som kan dras av rättsfallen
• Diskussion med publiken

Anna Ulfsdotter, advokat, Ulfsdotter Law
Elin Nilsson, advokat, Ulfsdotter Law
10:25Förmiddagskaffe
10:55En effektivare upphandlingstillsyn

Konkurrensverkets syn på och förberedelser inför tillsynens nya befogenheter.

Therése Westermark, enhetschef på enheten för upphandlingstillsyn, Konkurrensverket
11:15PANELDISKUSSION
En effektivare upphandlingstillsyn


Paneldiskussionen leds av Anna Ulfsdotter, advokat, Ulfsdotter Law

Paneldeltagare:
Martin Kruse, verksamhetsområdeschef upphandling, Arbetsförmedlingen
Therése Westermark, enhetschef på enheten för upphandlingstillsyn, Konkurrensverket
Joel Lack, bolagsjurist, Juridiska avdelningen, Adda
11:35Rättsfall på djupet del 2, forts

Anna Ulfsdotter, advokat, Ulfsdotter Law
Elin Nilsson, advokat, Ulfsdotter Law
12:20Lunch

VÄLJ SPÅR A ELLER SPÅR B

SPÅR A: KLASSISK SEKTOR


Spåret leds av Mannheimer Swartling Advokatbyrå
13:20Offentlighet och sekretess i offentlig upphandling

• De rättsliga utgångspunkterna för sekretess i anbud och den senaste praxisen på området
• Den praktiska hanteringen
• Relationen mellan överprövningsprocessen och begäran om utfående av allmän handling
• Edition och förvaltningsdomstolarnas utredningsansvar i förhållande till känsliga uppgifter i anbud

Mattias Forsberg, advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Johanna Jonsson, advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå
13:55Ändringar i upphandlande kontrakt och ramavtal – hur hanteras detta?

• Rättsliga utgångspunkter
• Ändringshanteringsklausuler
• Optioner om ändrade takvolymer/takbelopp i ramavtal
• Prisjusteringar utan avtalsreglering

Johanna Jonsson, advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Charlotte Lilliestierna Ehrén, upphandlingsjuridisk expert, Migrationsverket
14:35Eftermiddagskaffe
15:05Att följa upp avtal och leverantörer i riskbranscher

• Funktionens ansvar och organisering
• Vad en kontroll omfattar och hur den genomförs
• Konkreta exempel på hur avtal med leverantörer behöver utvecklas
• Möjligheter och fallgropar

Henrik Karlsson, förvaltningsdirektör inköps- och
upphandlingsförvaltning, Göteborgs stad
15:45Återsamling

SPÅR B: FÖRSÖRJNINGSSEKTORERNA


Spåret leds av Ulfsdotter Law
13:20LUF med energi

Några spännande frågor i en bransch med stora utmaningar vad gäller resurser, produkter och samhällskrav.

• Uppföljning av prekvalificeringskrav
• Tvister med leverantörer vs brådskandeaspekten

Jessica Karlberg Lagrelius, chefsjurist och chef för rättsavdelningen, Svenska kraftnät
13:55Genomgång av några intressanta rättsfall för ”LUF:are”

Anna Ulfsdotter, advokat, Ulfsdotter Law
Elin Nilsson, advokat, Ulfsdotter Law
14:35Eftermiddagskaffe
15:05PANELDISKUSSION
Heta frågor för LUF:are


Anna Ulfsdotter, advokat, Ulfsdotter Law, leder diskussionen med panelen. Det blir diskussioner om heta aktuella ämnen och kan komma att röra LUK, skadestånd och och andra frågor ur ett rättssäkerhetsperspektiv

Paneldeltagare:
Niklas Björkqvist, Senior Legal Counsel, Vattenfall
Thomas Isberg, bolagsjurist, Swedavia
Lotten Blomkvist, bolagsjurist, Swedavia

GEMENSAMT PASS

15:50Vad innebär förordningen om utländska subventioner för upphandlare och leverantörer?

• Vad är finansiella bidrag?
• Vad är en subvention?
• Vad behöver jag veta och när tillämpas reglerna?

Magnus Lindbäck, statsstödsexpert, Upphandlingsmyndigheten
16:40Moderatorerna summerar och avslutar konferensen

OFFENTLIGA AKTÖRERS LOKALFÖRSÖRJNING

Under ledning av Mannheimer Swartling Advokatbyrå

Välkommen till ett fördjupningspass rörande offentliga aktörers lokalförsörjning, som ofta innebär att upphandlingsreglerna behöver beaktas. Avtal som avser förvärv av fastighet, hyresrätt eller annan nyttjanderätt till fastighet är ofta undantagna upphandlingsreglerna genom det s.k. hyres- eller fastighetsundantaget. Sådana avtal som även innefattar byggentreprenadarbeten och andra typer av tjänster, för bl.a. projektering, projektledning och genomförande, kan dock i vissa fall behöva upphandlas offentligt. Gränsdragningen mellan vad som utgör ett ”äkta” hyresavtal som omfattas av hyresundantaget och vad som utgör ett upphandlingspliktigt byggentreprenadkontrakt eller tjänsteavtal har belysts i ett flertal avgöranden både från EU-domstolen och svenska domstolar, men inte sällan varit föremål för diskussion och komplexa bedömningsfrågor. På senare tid har ett antal avgöranden från svenska förvaltningsdomstolar ritat om kartan för offentliga aktörers lokalförsörjning och ställt nya krav på den offentliga sektorn.

Talare:

Jesper Prytz, advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Jonas Larson, advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Johanna Jonsson, advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Mattias Forsberg, advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Anna Marand, projektutvecklingschef, Hemsö Fastighets AB

12:30Registrering
13:00Inledning
13:10Utmaningar och möjligheter vid offentlig lokalanskaffning – seminarium

• De grundläggande rättsliga och praktiska frågorna ur ett upphandlings- respektive hyresrättsligt perspektiv
• Gränsdragningen mellan hyresavtal och byggentreprenadkontrakt eller tjänsteavtal – de senaste nyheterna
• Vilka utmaningar finns vid offentlig lokalanskaffning i ljuset av bl.a. Konkurrensverkets tillsynsärenden?
• Alternativa upphandlingsförfaranden – möjligheter och utmaningar samt praktiska exempel
• Vilka trender har vi sett på senare tid?
14:30Eftermiddagskaffe
15:00Utmaningar och möjligheter vid offentlig lokalanskaffning – seminarium (forts.)
15:50Bensträckare
16:00Vilka alternativ finns kopplat till lokalförsörjning och hur tillämpas de i praktiken?

• Hur arbetar vi som fastighetsbolag med dessa frågor?
• Erfarenhet och lärdomar
16:50-17:00Avslutning, frågor, summering