09:00Registrering och morgonkaffe
09:30KEYNOTE

Vad är på gång på Finansdepartementet – vilka är de viktigaste nyheterna på upphandlingsområdet


Malin Quick Oljelund, Statssekreterare
10:00Moderatorerna ger en tillbakablick på året som gått

• Summering av viktiga nyheter som hänt sedan förra konferensen
• Nytt lagstiftningsarbete på upphandlingsområdet
• Vi försöker se in i framtiden – vilka trender ser vi, och var tror vi fokus kommer ligga framöver?

Anna Ulfsdotter Forssell, advokat, Ulfsdotter Law. Anna har arbetat med upphandlingsrätt i mer än 20 år. Hon bistår såväl upphandlande myndigheter och enheter som leverantörer genom en upphandlings alla faser. Rådgivningen inkluderar biträde i upphandlingsprocesser, hjälp vid tillämpning av offentliga kontrakt och all annan strategisk upphandlingsrättslig rådgivning. Anna var av regeringen utsedd särskild utredare i den s.k. Förenklingsutredningen (SOU 2018:44).

Johan Carle, advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Johan har arbetat med offentlig upphandling sedan lagstiftningens tillkomst 1993. Hans praktik består i omfattande rådgivning till upphandlande myndigheter/enheter och leverantörer i alla skeden i en upphandling, särskilt med inriktning på överprövningsärenden.
10:30Förmiddagskaffe
11:00Upphandlingslagarna i en nödsituation – de rättsliga förutsättningarna

• Vad säger reglerna?
• Rättspraxis
• Tillsynsmyndigheternas syn

Anna Ulfsdotter Forssell, advokat, Ulfsdotter Law

Jonatan Wahlberg, senior specialist, Ulfsdotter Law
11:40PANELDISKUSSION

Upphandlingsreglerna i en nödsituation – praktisk tillämpning


• Erfarenheter från upphandling/materialförsörjning under Covid 19-pandemin
• Socialstyrelsens roll som inköpscentral

Moderator:
Johan Carle, advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå

Panel:
Ingrid Bergman, inköpschef, Region Skåne

Maria Ek, upphandlingschef, Socialstyrelsen

Henrik Grönberg, upphandlingsjurist, Upphandlingsmyndigheten

Jessica Karlberg Lagrelius, enhetschef juridik, Svenska Kraftnät
12:20Lunch
13:20Skadeståndsmål enligt upphandlingslagarna – ett verkligt hot

• Skadestånd enligt upphandlingslagarna – kort redogörelse för praxis
• Nya domar på skadeståndsområdet
• Skadeståndsmålen ser ut att öka och är ett verkligt hot – praktiska tips och råd

Anna Ulfsdotter Forssell, advokat, Ulfsdotter Law

Elin Nilsson, associate, Ulfsdotter Law
14:00Muntliga förhandlingar i överprövningsmål

• Vilken roll spelar en muntlig förhandling i förvaltningsprocessen?
• Vad tillför förhandlingen i överprövningsmål?
• Hur skiljer sig en förhandling i förvaltningsdomstol mot allmän domstol?

Fredrik Sjövall, advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå
14:40Eftermiddagskaffe

RÄTTSFALL PÅ DJUPET

15:10Rättsfall på djupet, del 1

• Genomgång av rättsfall från EU-domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen
• Analys och reflektioner av rättsfallens betydelse för rättstillämpningen på upphandlingsområdet
• Diskussion med publiken

Anna Ulfsdotter Forssell, advokat, Ulfsdotter Law

Jonatan Wahlberg, senior specialist, Ulfsdotter Law
15:50Från toppen till botten – några reflektioner hur ny praxis påverkar underrätternas verksamhet

Tomas Kjällgren, Rådman, Förvaltningsrätten i Linköping
16:30Rättsfall på djupet, del 1, forts.

Anna Ulfsdotter Forssell, advokat, Ulfsdotter Law

Jonatan Wahlberg, senior specialist, Ulfsdotter Law
17:10Dagen summeras av moderatorerna


GEMENSAM FÖRMIDDAG

08:30Morgonkaffe
09:00KEYNOTE

Vad är på gång på Upphandlingsmyndigheten och vilka är prioriteringarna inför 2021?


Inger Ek, generaldirektör, Upphandlingsmyndigheten
09:20KEYNOTE

Vad är på gång på Konkurrensverket och vilka är prioriteringarna inför 2021?


Rikard Jermsten, generaldirektör, Konkurrensverket
09:40Rättsfall på djupet del 2

• Genomgång av intressanta rättsfall från kammarrätterna och eventuellt något från förvaltningsrätterna
• Praktiska frågeställningar och slutsatser som kan dras av rättsfallen
• Diskussion med publiken

Johanna Jonsson, advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå

Sven Vaxenbäck, advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå

Mattias Forsberg, advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå
10:25Förmiddagskaffe
10:55Skärningspunkter mellan upphandling och statsstöd – Upphandlingsmyndighetens erfarenheter av statsstödsvägledning

• Utesluter upphandling statsstöd?
• Utesluter statsstöd upphandling?
• Vad gäller vid direktupphandling?

Magnus Lindbäck, statsstödsexpert, Upphandlingsmyndigheten
11:35Rättsfall på djupet del 2, forts.

Johanna Jonsson, advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå

Sven Vaxenbäck, advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå

Mattias Forsberg, advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå
12:15Lunch

VÄLJ SPÅR A ELLER SPÅR B

SPÅR A: KLASSISK SEKTOR


Spåret leds av Ulfsdotter Law
13:15När leverantören hamnar på obestånd – hur kan detta hanteras i olika upphandlingssituationer?

• Innebörden av reglerna om frivillig uteslutning när leverantören är i konkurs etc.
• Vad innebär konkurs, insolvens- eller likvidationsförfaranden? Vad är viktigt att tänka på?
• Hur ska den upphandlande myndigheten hantera olika obeståndssituationer, så som under pågående upphandling och under löpande avtal
• Praktiska råd och tips

Anna Ulfsdotter Forssell, advokat, Ulfsdotter Law

Elin Nilsson, associate, Ulfsdotter Law
13:55Idéburen välfärd – hur kan idéburna aktörer bidra till den offentligt finansierade välfärden?

• Vilka är de idéburna aktörerna? Utredningens förslag till definition. Vad är välfärdstjänster?
• Idéburet offentligt partnerskap (IOP), upphandling, bidrag och valfrihetssystem – skillnader och likheter, fördelar och nackdelar
• Vad innebär reglerna om statsstöd för möjligheterna att använda sig av idéburna aktörer i välfärden?
• Utredningens förslag om en möjlighet att reservera upphandlingar av välfärdstjänster för idéburna aktörer – när skulle detta kunna användas, och vilka skillnader innebär förslaget mot idag?
• Vad är IOP och när menar utredningen att man kan använda sig av IOP

Samuel Engblom, statlig utredare av idéburen välfärd, jur dr, samhällspolitisk chef, TCO

Jonatan Wahlberg, senior specialist, Ulfsdotter Law
14:35Eftermiddagskaffe
15:05Undvik underprissättning av tjänsteentreprenader genom en kvalitativ utvärderingsmodell

Fastighetsdriftbranschen präglas av låga fasta priser och mycket tilläggsbeställningar. För att säkerställa ett kvalitativt genomförande har Locum aktivt arbetat med upphandlingsmodellen, för att de tilldelade entreprenörerna ska ha kostnadstäckning inom ramen för den fasta ersättningen. Arbetet har inneburit en utvärderingsmodell som:

• Innehåller både pris och kvalitet, med en hög andel kvalitet
• Premierar mervärden som verkligen påverkar leveransen
• Skapar möjlighet att pröva onormalt lågt pris
• Resulterade i ett mer rättvisande fast pris

Jessica Midelf, upphandlingschef, Locum

Anna Cedvén, konsult, Förvaltningsstrategi

SPÅR B: FÖRSÖRJNINGSSEKTORN


Spåret leds av Mannheimer Swartling Advokatbyrå
13:15Konsultjäv, med mera

• Är det möjligt för en leverantör att delta direkt eller indirekt i förberedelsefasen och som anbudsgivare i upphandlingsfasen?
• Hur ser de juridiska förutsättningarna ut?
• Vilka är riskerna?
• Vad ska upphandlande myndigheter/enheter respektive leverantörer tänka på?

Johanna Jonsson, advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå

Mattias Forsberg, advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå
13:55Rättsfall från försörjningssektorerna

• Genomgång av intressanta rättsfall från försörjningssektorerna
• Praktiska frågeställningar och slutsatser som kan dras av rättsfallen
• Diskussion med publiken

Sven Vaxenbäck, advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå

Mattias Forsberg, advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå
14:35Eftermiddagskaffe
15:05Förhandling inom ramen för upphandlingslagstiftningen

• Förhandlingsprocessen ur ett praktiskt perspektiv
• Upphandlingslagstiftningens påverkan på processen
• Praktiska råd och tips

Anders Bergsten, advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå

Johanna Jonsson, advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå

GEMENSAM AVSLUTNING

15:45Återsamling
16:00Moderatorerna avslutar konferensen

ÖVERPRÖVNINGSMÅL OCH UPPHANDLINGSSKADEAVGIFTSMÅL PÅ DJUPET

Måndag den 16 november kl 13:00-15:40

Under ledning av moderator Anna Ulfsdotter Forssell, Ulfsdotter Law

Välkommen till ett fördjupningspass skräddarsytt för dig som vill fördjupa dig i överprövnings- och upphandlingsskadeavgiftsmål. Passet kommer bland annat att innehålla praktiska tips och råd om hur en upphandlande myndighet och enhet kan minska risken för överprövningar och hur det är möjligt att försvara sig i såväl överprövningsmål som upphandlingsskadeavgiftsmål. Det kommer att finnas mycket utrymme för diskussion och frågor. Du som deltar får en fördjupad kunskap om dessa mål för att kunna hantera dem på bästa sätt. Fördjupningspasset riktar sig framför allt till dig som arbetar på en upphandlande myndighet eller enhet men du som är leverantör är självklart också välkommen.

12:30Registrering
13:00Inledning
13:10Överprövning av en upphandling

• Vem kan begära överprövning?
• När kan överprövning begäras, hur går processen till?
• Vad måste ha skett för att domstolen ska ingripa?
• Exempel på fel i upphandlingar som ofta görs gällande och hur det kan bemötas
• Hur kan en upphandlande myndighet eller enhet agera för att minska risken för överprövningar?

Anna Ulfsdotter Forssell, advokat, Ulfsdotter Law

Jonatan Wahlberg, senior specialist, Ulfsdotter Law
13:50Överprövning av avtals giltighet

• Vem kan begära överprövning?
• När kan överprövning begäras, hur går processen till?
• Vad måste ha skett för att domstolen ska ingripa?
• Exempel på fel som ofta görs gällande och hur det kan bemötas
• Hur kan en upphandlande myndighet eller enhet agera för att minska risken för överprövningar?

Anna Ulfsdotter Forssell, advokat, Ulfsdotter Law

Jonatan Wahlberg, senior specialist, Ulfsdotter Law
14:30Eftermiddagskaffe
15:00Upphandlingsskadeavgiftsmål

• Hur initieras dessa mål och hur går processen till?
• Vad är viktigt att tänka på?
• Hur kan en upphandlande myndighet eller enhet försvara sig i ett upphandlingsskadeavgiftsmål?

Anna Ulfsdotter Forssell, advokat, Ulfsdotter Law

Jonatan Wahlberg, senior specialist, Ulfsdotter Law
15:40Avslutning, frågor och summering