anna marand

Anna Marand

Projektutvecklingschef Hemsö Fastighets AB

Anna Ulfsdotter Forssell

Anna Ulfsdotter

Advokat, Ulfsdotter Law


Anna Ulfsdotter, advokat, Ulfsdotter Law. Anna har arbetat med upphandlingsrätt i mer än 25 år. Hon bistår såväl upphandlande myndigheter och enheter som leverantörer genom en upphandlings alla faser. Rådgivningen inkluderar biträde i upphandlingsprocesser, hjälp vid tillämpning av offentliga kontrakt och all annan strategisk upphandlingsrättslig rådgivning. Anna Ulfsdotter har också stor erfarenhet av att driva upphandlingsrättsliga skadeståndsprocesser och avtalstvister. Anna var av regeringen utsedd särskild utredare i den s.k. Förenklingsutredningen (SOU 2018:44), dvs. det arbete som lett till 19 och 19 a kap. i LOU och LUF.


Elin Nilsson

Elin Nilsson

Advokat, Ulfsdotter Law

erik slottner

Erik Slottner

Civilminister

henrik karlsson

Henrik Karlsson

Förvaltningsdirektör inköps- och upphandlingsförvaltning


Göteborgs stad


Inger Ek

Inger Ek

Generaldirektör, Upphandlingsmyndigheten

jesper prytz

Jesper Prytz

Advokat Mannheimer Swartling Advokatbyrå

JESSICA KARLBERG LAGRELIUS

Jessica Karlberg Lagrelius

Chefsjurist och chef för rättsavdelningen, Svenska kraftnät

profile-icon-png-898

Joel Lack

Bolagsjurist, Juridiska avdelningen, Adda

Johanna Jonsson

Johanna Jonsson

Advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå


Johanna har mer än tretton års erfarenhet av juridiskt arbete på upphandlingsområdet och har arbetat vid såväl advokatbyrå som upphandlande myndighet. Hon biträder regelbundet svenska och utländska klienter, såväl offentliga som privata aktörer, i svenska och internationella projekt, upphandlingar och företagstransaktioner där frågor rörande offentlig upphandling och offentliga kontrakt aktualiseras. Johanna biträder i samband med en upphandlings alla skeden genom att utreda upphandlingsrättsliga frågeställningar, ta fram och kvalitetssäkra upphandlingsdokumentation och avtal samt att finnas till hands för byråns klienter i samband med anbudsgivning, anbudsprövning, anbudsutvärdering, förhandling och avtalsförvaltning. Hon uppträder också regelbundet som ombud vid domstolsprocesser.


jonatan wahlberg

Jonatan Wahlberg

Rådman, Förvaltningsrätten i Stockholm

karin morild

Karin Morild

Utredningssekreterare


Utredningen om en effektiv och tillförlitlig kontroll av leverantörer vid tilldelning av offentliga kontrakt


profile-icon-png-898

Linda Svärd

Kammarrättsråd, Kammarrätten i Jönköping

lotten blomkvist

Lotten Blomkvist

Bolagsjurist, Swedavia

magnus lindback

Magnus Lindbäck

Statsstödsexpert, Upphandlingsmyndigheten

martin kruse

Martin Kruse

Verksamhetsområdeschef upphandling, Arbetsförmedlingen

mattias forsberg

Mattias Forsberg

Advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå

mikaela andersson

Mikaela Andersson

Föredragande jurist, Kammarrätten i Jönköping

niklas bjorqvist

Niklas Björkqvist

Senior Legal Counsel, Vattenfall


Niklas Björkqvist är Senior Legal Counsel på Vattenfall med en bred erfarenhet av upphandlings relaterade frågor inom koncernen. Han har även stöttat arbetet att anpassa koncernens säkerhetsskydds arbete som en följd bland annat av förändringar i Säkerhetsskyddslagen och den geopolitiska utvecklingen i vår omvärld. Niklas har varit bolagsjurist i mer än 25 år i bolag med internationell verksamhet.


Konkurrensverket

Rikard Jermsten

Generaldirektör, Konkurrensverket

sara persson

Sara Persson

Brottsförebyggande specialist, Ekobrottsmyndigheten

Sven Vaxenbäck

Sven Vaxenbäck

Advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå


Sven Vaxenbäck är advokat och har arbetat med upphandlingsrätt i mer än fjorton år. Han biträder regelbundet upphandlande myndigheter/enheter och privata leverantörer med rådgivning inom upphandlingsområdet och närliggande rättsområden såsom kommunalrätt, statligt stöd och offentlighet och sekretess samt företräder dessa i domstolsprocesser. Sven rankas av Chambers Europe och Legal 500 som en av de främsta juristerna i Sverige på upphandlingsområdet.


therese westermark

Therése Westermark

Enhetschef på enheten för upphandlingstillsyn, Konkurrensverket

thomas isberg

Thomas Isberg

Bolagsjurist, Swedavia