juni 21, 2023 Webmaster

Arbetslivsinriktad rehabilitering,
sömn, smärta och
utmattningsproblematik

Konferens | 11-12 juni 2024 | Stockholm

Varför blir allt större del människor sjukskrivna från arbetet på grund av smärta, sömn och utmattningsrelaterade svårigheter?

Utmattning, smärta och sömnsvårigheter är några av de största utmaningar inom dagens arbetlivsinriktade rehabilitering. Gruppen som sjukskrivs pga. psykisk ohälsa ökar stadigt år för år. Det har varit många förändringar sedan rehabiliteringskedjan infördes, för rehabiliteringsaktörerna men också för alla patienter i behov av rehabilitering och arbetsförmågebedömning. Turerna har varit många och komplexa och inte alltid så välfungerande trots stora insatser och hårt arbete från flera håll.

Årets konferens fokuserar på behandling av de vanligaste diagnoserna för sjukskrivning för dig som jobbar med denna målgrupp. Upplevelsen av att inte bli hörd av vården och myndigheter samt hur detta påverkar patienters liv är ett mycket viktigt tema. Paneldebatten kommer fokusera på hur vi tillsammans kan lösa de glapp som uppstår för patienten, när inte alla rehabiliteringsaktörer drar åt samma håll gällande sjukskrivning och arbetsförmåga.

På årets konferens får du möta en rad intressanta huvudaktörer, kunniga föreläsare och praktiker.

Vi får bland annat veta hur Försäkringskassan ser på sin roll som rehabiliteringssamordnare och hur sjukskrivningarna skiljer sig mycket åt i landet, och vad orsaken till detta är.

Lyssna på Socialstyrelsens rapport om det nya regeringsuppdraget, att ta fram nationellt kunskapsstöd för postcovid och andra postinfektiösa tillstånd.

Steven Linton föreläser om sömn och smärtbehandling och vad som fungerar i kliniken, samt hur man kan jobba med sömn och samsjuklighet, som smärta och utmattning.

Ta även del av Ida Flinks viktiga föreläsning om kommunikation och bemötande av patienter med långvarig smärta.

Missa inte Christiane Van Cappellens och Matilda Öiens spännande föreläsningar om olika perspektiv på hur man kan jobba med kroppen och fasciabehandling.

Pia Hovbrandt presenterar programmet REDO för att förhindra återfall av patienter som varit sjukskrivna på grund av stress och utmattning.

Lisbeth Alfredsson talar om det viktiga ämnet hur man bedömer patienters behov av sjukskrivning, dess längd och omfattning.

Dessutom:
• Postcovid och arbetsliv: kunskap, erfarenheter och expertis
• Smärtanalys: Som man frågar får man svar, med Hans Westergren
• Hur man upptäcker risker för missbruk hos patienter som söker för andra symtom och hur man kan bemöta det som behandlare – Sven-Erik Alborn
• Patient med fibromyalgi berättar om hur det är att ej bli betrodd av vården när man söker hjälp och vilken skillnad för livskvalitén när rätt hjälp ges – Kim Sandberg
• Samtal, aktivt lyssnande och andra former av behandling som alternativ till medicinering vid depression inom arbetslivsinriktad rehabilitering – Göran Högberg

Varmt välkomna till två dagar med högaktuella ämnen på konferensen Arbetslivsinriktad rehabilitering, sömn, smärta och utmattningsproblematik den 11-12 juni 2024.

Sara Hjertstedt
Projektledare
Centrum för Kunskapsutveckling
Tfn: 0769465010
E-post: Sara.hjertstedt@insightevents.se

11-12 JUNI 2024

Meddelas närmre konferensen

08:15Registrering och morgonkaffe
08:45Tema: Utmattning och stress

Hur kan smärta i kroppen som orsakas av stress och utmattning och ej har påvisad fysisk orsak bli bättre? Fascia-behandling som metod

• Varför upplever patienter med stress att de har smärta i kroppen och ofta utan somatiska orsaker, eller där orsaken inte kan förklara all smärta?
• Fascia-behandling som en metod att satsa på?
• Hur jobbar andra länder med fascia-behandling och vad kan vi lära oss av det?

Christiane van Cappellen, leg. psykolog
09:45Förmiddagskaffe och nätverkande
10:15Kroppen som verktyg i rehabiliteringsprocessen

• Hur kan stärkande av funktion påverka aktivitetsnivån?
• Sensorisk processering – hur hjärnan bearbetar intryck och hur det påverkas vid stress och utmattning
• Hur kan kroppsliga resurser nyttjas för att minska låggradig stressutlöst inflammation?

Matilda Öien, leg fysioterapeut samt klinisk programområdesledare Affektiva sjukdomar samt ångestsyndrom, Allmänpsykiatriska öppenvården Jönköping.
11:45Lunch och nätverkande
12:45Praktikfall
Hur kan återfall i sjukskrivning förebyggas för patienter som varit sjukskrivna på grund av stress och utmattning


• Beskrivning av ett program som syftar till att deltagarna ska återta upplevelsen av hälsa i sin vardag och kunna återgå i arbete
• Få redskap för patienten för analys av den egna vardagen då detta bygger upp en motivation till förändring och deltagarna sätter upp individuella mål och strategier för att åstadkomma dessa förändringar
• Metoden förväntas främja deltagarnas förmåga att återgå till ett balanserat vardagsliv som inkluderar förvärvsarbete, och förebygger förnyad sjukfrånvaro

Pia Hovbrandt, Leg arbetsterapeut
13:45Tema: Smärtbehandling i rehabilitering

Hur jobbar vi effektivt med patienter som lider av sömnsvårigheter och smärta – vilka behandlingar finns tillgängliga i dag?

• Vilka behandlingsformer finns för sömnsvårigheter och vad fungerar i kliniken
• Hur kan man jobba med sömn och samsjuklighet som smärta och utmattning

Steven Linton, senior forskare, Örebros universitet
14:45Smärtanalys – Som man frågar får man svar

• Kartläggning av smärta – vad man bör tänka på som behandlare
• Genomgång av hur man jobbar med analysen
• Komponenter och dess mål: ICD-diagnos, smärtmekanistisk klassificering och bedömning av de psykologiska och sociala belastningarna
• Hur man kommunicerar smärtanalysens resultat i samtal med patienten
• Varför modern smärtvård bör utgå från en biopsykosocial helhetssyn

Hans Westergren, docent, Lunds universitet
15:45Eftermiddagskaffe och nätverkande
16:15Beroende som folkhälsoproblem

Alkohol och droger orsakar och förvärrar somatisk och psykisk ohälsa, även om de verkar hjälpa för stunden.

• Varför använder alla kulturer någon form av droger?
• Självmedicinering: Dricker man för att man är nedstämd och stressad - eller är det tvärt om
• Samsjuklighet: Smärta, utmattning, ångest och depression.
• Varför utvecklar man beroende? Varför är det svårt att sluta?
• Olika drogers effekt
• Varför blir inte alla lika lätt beroende av olika droger och mediciner?
• Varför har olika människor olika lätt att sluta?
• Vikten av tidig upptäckt - och reaktion
• Hur ser man om någon har riskbruk, skadligt bruk eller beroende?
• Vad kan man gör? - Medicinsk, psykologisk och social hjälp
• Behandling/stöd?
• Rehabilitering eller habilitering- rimliga målsättningar och tidsperspektiv

Sven-Eric Alborn, Leg psykolog. Leg psykoterapeut
17:15Första konferensdagen avslutas
17:20Mingel och nätverkande
07:45Morgonkaffe och nätverkande
08:15Samtal, aktivt lyssnande och andra former av behandling som alternativ till medicinering vid depression inom arbetslivsinriktad rehabilitering

• Hur trappa ut och avsluta psykiatrisk medicinering vid rehabilitering av personer med depression och utmattning? När är en bra tidpunkt?
• Nätverksarbete och andra gruppmetoder vid rehabilitering för återgång i arbetslivet
• Handlingsmetoder vid planering och genomförande av arbetslivsinriktad rehabilitering

Göran Högberg, leg. läkare, medicine doktor, specialist i allmänpsykiatri samt barn- och ungdomspsykiatri, leg. psykoterapeut, diplomerad psykodramatiker
09:15Regeringsuppdrag om att ta fram nationellt kunskapsstöd för postcovid och andra postinfektiösa tillstånd

• Vad innebär uppdraget och hur långt har arbetet kommit inför publiceringen i augusti 2024?
• Vad kan man säga redan nu om resultatet?
• Vilka områden behöver ringas in ytterligare?

Talare från Socialstyrelsen presenteras inom kort
10:15Förmiddagskaffe och nätverkande
10:45Tema: Konflikter vid sjukskrivning och återgång i arbete

Patient med fibromyalgi berättar om hur det är att ej bli betrodd av vården när man söker hjälp och vilken skillnad det gör för livskvalitén när rätt hjälp ges

• Erfarenheter av både bra och mindre bra stöd från vården

Kim Sandberg, patient
11:15Postcovid och arbetsliv: kunskap, erfarenheter och expertis

• Vad är postcovid?
• Vad är viktigt att veta om postcovid och bemötande: Ur förstahandsexperters perspektiv
• Vad som är viktigt att veta i relation till arbetslivsinriktad rehabilitering: Vägar framåt

Lisa Norén, specialistläkare, ledamot, Covidföreningen
11:45Lunch och nätverkande
12:45Kommunikation och bemötande av patienter med smärta

• Vilken roll spelar kommunikation och bemötande inom vården?
• Kopplingen mellan bemötande och upplevelsen av smärta och besvär
• Validerande samtal som kommunikationsmetod
• När smärtan inte syns eller hittas kliniskt hos patienten. Vikten av patientens upplevelse för att komma framåt

Ida Flink, leg. psykolog, professor i psykologi, Karlstads universitet
13:35Hur bedömer vi patientens behov av sjukskrivning, dess omfattning och längd?

• När arbetet med sjukskrivning blir en självklar del i vård och behandling
• Läkarens roll och ansvar
• Övriga rehab professioners roller och ansvar i arbetet med sjukskrivning

Lisbeth Alfredsson, psykiater, Överläkare vid Enheten för stressrelaterad ohälsa i Arvika Region Värmland
14:35Försäkringskassans samordnande roll

• Hur ser sjukskrivningsstatistiken ut i dag för olika diagnoser samt skillnaden mellan kvinnor och män
• Vilket ansvar har Försäkringskassan i rehabiliteringskedjan
• Vad innebär Försäkringskassans roll som samordnare i rehabiliteringskedjan

Rasmus Montell, specialist inom sjukförsäkringen, Försäkringskassan
15:35Eftermiddagskaffe och nätverkande
16:05Hur samverkar vi för en bra rehabilitering?

• Vanliga missförstånd om företagshälsans roll och vanliga risker för tapp mellan stolar.
• Hur samarbetar alla aktörer (arbetsgivare, vårdgivare, medarbetare, företagshälsa m fl) bäst under hela rehabiliteringen?
• Vad ska man tänka på inför återgång till arbetet?
• Vad är chefens och arbetsgivarens utmaningar i rehabilitering?

Cornelia Karlberg, områdesansvarig rehab och ohälsa, Feelgood
Katrin Kopp, HR-strateg arbetsmiljö, strategisk HR, Region Stockholm
17:05Paneldebatt:
"Frisk på pappret, sjuk i verkligheten?! ”
– Vad gör vi med patienter som inte klarar av att gå tillbaka till arbetet när sjukskrivningen upphör?


• Hur kan arbetsgivaren bemöta en anställd som själv upplever sig behöva vara sjukskriven men blir tillbaka tvingad till anpassade arbetsuppgifter?
• Hur hanterar vi patienter där våra meningar går isär om patienten klarar återgång i arbete?
• Hur gör vi med patienten när arbetsplatsen inte kan anpassa arbetsuppgifterna och vilka andra alternativ finns?

Paneldeltagare:
Lisbeth Alfredsson, psykiater, Överläkare vid Enheten för stressrelaterad ohälsa i Arvika Region Värmland
Rasmus Montell, specialist inom sjukförsäkringen, Försäkringskassan
Lisa Norén, specialistläkare, ledamot, Covidföreningen
Katrin Kopp, HR-strateg arbetsmiljö, strategisk HR, Region Stockholm
17:30Konferensen avslutas

Talare

Christiane van Cappellen
Leg. Psykolog

Cornelia Karlberg
Tjänsteansvarig rehab

Feelgood

Göran Högberg
leg. läkare, medicine doktor, specialist i allmänpsykiatri…

…samt barn- och ungdomspsykiatri, leg. psykoterapeut, diplomerad psykodramatiker

Hans Westergren
Docent

Lunds universitet

Ida Flink
leg. psykolog, professor i psykologi

Karlstads universitet

Katrin Kopp
HR-strateg arbetsmiljö, strategisk HR

Region Stockholm

Kim Sandberg
Patient

Lisa Norén
Specialistläkare, ledamot

Covidföreningen

Lisbeth Alfredsson
Psykiater, Överläkare

Enheten för stressrelaterad ohälsa i Arvika Region Värmland

Matilda Öien
Leg fysioterapeut samt klinisk programområdesledare Affektiva sjukdomar samt ångestsyndrom

Allmänpsykiatriska öppenvården Jönköping

Pia Hovbrandt
Leg arbetsterapeut

Rasmus Montell
Specialist inom sjukförsäkringen

Försäkringskassan

Steven Linton
Senior forskare

Örebros universitet

 Sven-Eric Alborn
Leg psykolog. Leg psykoterapeut

Sponsorskap / Utställning

Är du intresserad av sponsorskap & utställning för denna konferens?

På våra konferenser har ni möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter samtidigt som ni förstärker ert företags position inom branschen.

Kontakta nedanstående person för mer information:

Roland Behrendt
Utställning/sponsorskap
+46 (0)8 587 662 77
roland.behrendt@insightevents.se

Lokal

STOCKHOLM – lokal meddelas närmre konferensen

Kontakta oss

Sara Hjertstedt
Projektledare
Tfn: 0769465010
E-post: Sara.hjertstedt@insightevents.se

Magnus Sjölander
Deltagarplats
Tfn: +46 (0) 858766214
E-post: magnus.sjolander@insightevents.se

Roland Behrendt
Utställning/sponsorskap
Tfn: +46 (0)8 587 662 77
E-post: roland.behrendt@insightevents.se

Vill du att vi kontaktar dig?