april 25, 2023 Webmaster

Examination, AI och
digitalisering i högre utbildning

Konferens | 24 - 25 oktober 2023 | Stockholm

AI är här för att stanna – hot eller möjlighet?

Universitetsvärlden står inför en förändring i hur man examinerar och betygsätter studenter, sedan Chat GPT lanserades i november 2022. Chat GPT har blivit en mediasensation och universiteten är ständigt under mediabevakning. Den nya AI chatten har fått lärare på samtliga lärosäten att fundera på hur man ska rättssäkra sina examinationer och säkerställa att eleverna själva skrivit sina tentor. Chat GPT:s utveckling går snabbt och det kommer nya funktioner ofta. Hur ska man som lärare kunna hålla sig ajour med alla nyheter och ligga steget före? Diskussion pågår om hur man kan använda AI till något positivt och kreativt vid examinationstillfällen. Detta är en viktig fråga för vårt framtida examinationssystem och lärarens roll. AI är här för att stanna och vi behöver hitta lösningar där AI kan förenkla lärarnas arbete snarare än att bli ett hot.

På konferensen lyssnar ni till framstående forskarna i Sverige inom AI och examinationsområdet. Flera av de största universiteten är representerade. Ta del av en spännande paneldebatt om framtidens examinationer och AI.

Vi är mycket glada över att kunna presentera följande föreläsare:

Eva Stålbrandt och Marcus Forslund från Stockholms universitet som presenterar sitt nya digitala examinationssystem Inspera, där de tar upp för- och nackdelar samt bakgrunden till införandet.
Anders Bjarbys föreläsning om mediabildens inverkan på universitetens bedömning av ChatGPT och AI är extra aktuell.
Peter Parnes från Luleå universitet, som diskuterar och föreläser om hur vi utbildar med generativ AI i högre utbildning i framtiden.
Johan Leitet, en av skaparna bakom den populära podden ”teknik i akademin”, kommer att föreläsa om ”den muntliga examinationens revansch”, där han diskuterar för- och nackdelar med muntliga examinationer, samt hur detta kan hjälpa oss att bemöta AI-genererade texter.
Sonja Bjelobaba från Uppsala universitet kommer att dela med sig av en ny forskningsstudie av europeiska nätverket för akademisk integritet, som under våren 2023 genomfört en rad tester av olika AI detektorer.
Jonathan Wedman och Marcus Strämbäck Hjärnes föreläser om bedömningens grunder för att belysa hur lärare kan tänka vid utformningen av icke-övervakade examinerande inslag i sina kurser. Konkreta tillvägagångssätt samt tips att beakta och fallgropar att undvika kommer att presenteras.

Varmt välkomna till årets största och viktigaste konferens om AI och examinationer i högskolan!

Sara Hjertstedt
Projektledare
Centrum för kunskapsutveckling

24-25 oktober 2023

Garnisonen konferens, Karlavägen 100, Stockholm

#EXAMINATIONIHÖGREUTBILDNING

Program

08:20Registrering och morgonkaffe
08:50 Inledning av konferensen
09:00 Mellan sensation och sanning: Mediabildens inverkan på universitetens bedömning av ChatGPT och AI

• Mediabildens påverkan på AI i akademin: Utforska hur alarmistiska och överdrivna medierapporter om ChatGPT och AI påverkar akademins syn på och bedömning av AI-teknikens potential och risker
• Balanserad rapportering och dess betydelse: Diskutera vikten av konstruktiv och välgrundad rapportering om AI och ChatGPT samt hur en nyanserad mediabild kan bidra till bättre beslutsfattande och ökad medvetenhet inom akademin
• Åtgärder för förbättrad kommunikation och bedömning: Dela förslag på hur media och universitet kan arbeta tillsammans för att främja en mer realistisk och nyanserad bild av AI-teknikens möjligheter och utmaningar, samt hur detta kan stärka universitetens bedömningsförmåga

Anders Bjarby, AI-evangelist, Brattoo AB
09:55 A new AI-enabled digital platform for research: effectively write, organize and collaborate with Avidnote

• An overview of how AI tools are changing the way research is done
• Practical tips and strategies for leveraging AI in research
• Using AI for writing, data analysis and reading
• Ethical considerations regarding AI in academia

Abderisak Adam, CEO and Co-Founder, Avidnote, PhD, Chalmers University of Technology
10:50Förmiddagsfika och nätverkande
11:20 Fusk med AI: går det att upptäcka?

Medlemmar av arbetsgruppen Teknik och akademisk integritet inom Europeiska nätverket för akademisk integritet har under våren 2023 genomfört en rad tester av olika AI detektorer. I föreläsning kommer resultaten av denna forskning att presenteras.

Sonja Bjelobaba, universitetslektor, Uppsala universitet
12:15 Lunch och nätverkande
13:15AI och akademisk integritet: rekommendationer för etisk användning av AI

• Kan akademisk integritet upprätthållas? AI-teknikens snabba utveckling!
• Hur kan AI påverka examinationen och vilka metoder kan användas för att säkerställa rättssäkerhet och integritet i examinationen?
• Presentation av rekommendationer från det Europeiska nätverket för akademisk integritet (ENAI) angående etisk användning av AI i akademin

Sonja Bjelobaba, universitetslektor, Uppsala universitet
14:10 PANELDISKUSSION
Framtidens examinationer och AI


Paneldeltagare:
Sonja Bjelobaba, universitetslektor, Uppsala universitet
Anders Bjarby, AI-evangelist, Brattoo AB
Peter Parnes, professor, Luleå tekniska universitet
Abderisak Adam, CEO and Co-Founder, Avidnote, PhD, Chalmers University of Technology


Panelen leds av:
Johan Leitet, Linnéuniversitetet
15:00 Eftermiddagsfika och nätverkande
15:30Hur utbildar vi med generativ AI i högre utbildning i framtiden?

• Hur kommer AI-verktyg att påverka vår syn på kunskap och utbildning i samhället?
• Vad får AI-verktyg som ChatGPT för konsekvenser för vårt utbildningsystem?
• Vad händer runt AI kopplat till högre utbildning i framtiden?

Peter Parnes, professor, Luleå tekniska universitet
16:25Gruppdiskussion
17:00Avslutning av första konferensdagen
17:10-18:00Mingel och nätverkande
07:30Morgonkaffe och nätverkande
08:00 Breddad rekrytering och inkludering i högre utbildning – konsekvenser för bedömningspraxis och examination

I denna föreläsning belyses konsekvenser av bedömningspraxis för å ena sidan individuella studenter, å andra sidan för framtida arbetsgivare och samhälle. Mitt i detta spänningsfält finns lärare som ska göra sitt jobb. Möjliga vägval och konkreta strategier presenteras för hur bedömning inom inkluderande högre utbildning kan formas i framtiden.

• Större mångfald och varierande förkunskaper hos studenter, vad innebär det för kursdesign och bedömning?
• Varifrån har vi kommit och vart är vi på väg inom högre utbildning? Nya spänningar i lärares roll och uppdrag vid bedömning
• Hur samsas standardisering, bibehållna lärandemål, relevans och jämförbarhet med mångfald och inkludering?

Helena Reierstam, universitetslektor, forskare och lärare vid institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet
08:55 Digital examination på Stockholms universitet – möjligheter och utmaningar

• Bakgrund
• Införande av Inspera
• Möjligheter och utmaningar med Inspera
- Tekniska/pedagogiska/organisatoriska
- Examinationslyftet, kvalitetsarbete-examination och bedömning

Eva Edman Stålbrandt, universitetslektor i didaktik, projektledare för det digitala examinationsteamet. Institutionen för pedagogik och didaktik och Centrum för universitetslärarutbildning, Stockholms universitet
Markus Forslund, produktansvarig för Digital tentamen, IT-avdelningen Stockholms universitet
09:50Förmiddagsfika och nätverkande
10:20AI och examination i högre studier

• I samband med att AI har gjort textproduktion lättillgänglig för allmänheten så har krav på hur lärandemål i högre studier bör examineras med bibehållen rättssäkerhet aktualiserats
• Bedömningens grunder för att belysa hur lärare kan tänka vid utformningen av icke-övervakade examinerande inslag i sina kurser
• Konkreta tillvägagångssätt kommer att presenteras tillsammans med tips att beakta och fallgropar att undvika

Jonathan Wedman, forskare och lektor, Umeå universitet
Marcus Strömbäck Hjärne, pedagogisk utvecklare, Ph.D., Luleå tekniska universitet
11:15Bedömningsskalor och kravgränssättning – hur kan vi dokumentera studentprestationer i högre studier?

• Alla skalor är tillåtna vid bedömning men varje skala har sina egna för- och nackdelar och kan vara mer eller mindre användbara i olika situationer
• Vilka skalor man kan använda, hur man bäst kan nyttja dem till sin egen och studenternas fördel
• Vad man bör tänka på vid kravgränssättning

Jonathan Wedman, forskare och lektor, Umeå universitet
12:10 Lunch och nätverkande
13:10PANELDISKUSSION
Att utveckla nya former av examinationer


Paneldeltagare:
Helena Reierstam, universitetslektor, forskare och lärare vid institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet
Marcus Strömbäck Hjärne, pedagogisk utvecklare, Ph.D, Luleå tekniska universitet
Patricia Diaz, doktorand, KTH
Johan Leitet, universitetsadjunkt, Linnéuniversitetet


Panelen leds av:
Jonathan Wedman, forskare och lektor, Umeå universitet
14:00 Ett aktivt deltagande under seminarier – nu viktigare än någonsin?

• ”Fri” tillgång till generativ AI – vi behöver tänka om kring vår undervisning
• Formativ undervisning i högre utbildning - hur då?
• Digitala responssystem för aktivt deltagande studenter

Patricia Diaz, doktorand, KTH
15:00 Eftermiddagsfika och nätverkande
15:30Den muntliga examinationens revansch

• Den muntliga examinationens historiska betydelse
• Fördelar och nackdelar med muntliga och skriftliga prov
• Muntliga examinationer i en digital tidsålder
• AI och muntliga examinationer: Framtida möjligheter och utmaningar

Johan Leitet, universitetsadjunkt, Linnéuniversitetet
16:25Gruppdiskussioner
17:00Avslutning av konferensen

Talare

Abderisak Adam
CEO and Co-Founder, Avidnote, PhD

Chalmers University of Technology

Anders Bjarby
AI-evangelist

Brattoo AB

Eva Edman Stålbrandt
Universitetslektor i didaktik, projektledare för det digitala examinationsteamet

Institutionen för pedagogik och didaktik och Centrum för universitetslärarutbildning, Stockholms universitet

Helena Reierstam
Universitetslektor, forskare och lärare vid institutionen för pedagogik och didaktik

Stockholms universitet

Johan Leitet
Universitetsadjunkt

Linnéuniversitetet

Jonathan Wedman
Forskare och lektor

Umeå universitet

Marcus Strömbäck Hjärne
Pedagogisk utvecklare, Ph.D.

Luleå tekniska universitet

Markus Forslund
Produktansvarig för Digital tentamen

IT-avdelningen Stockholms universitet

Patricia Diaz
Doktorand

Peter Parnes
Professor

Luleå tekniska universitet

Sonja Bjelobaba
Universitetslektor

Uppsala universitet

Sponsorskap / Utställning

Är du intresserad av sponsorskap & utställning för denna konferens?

På våra konferenser har ni möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter samtidigt som ni förstärker ert företags position inom branschen.

Kontakta nedanstående person för mer information:

Roland Behrendt
Utställning/sponsorskap
+46 (0)8 587 662 77
roland.behrendt@insightevents.se

Ladda ner broschyr

Anmälan

Du kan också anmäla dig genom att ringa oss på 08 587 662 00 eller maila oss på info@insightevents.se

Prislista (exkl. moms)Boka fr.o.m 10/10
Konferens7.990 kr

Lokal

Garnisonen konferens, Karlavägen 100
Stockholm

Kontakta oss

Sara Hjertstedt
Projektledare
Tfn: 0769465010
E-post: Sara.hjertstedt@insightevents.se

Magnus Sjölander
Deltagarplats
Tfn: +46 (0) 858766214
E-post: magnus.sjolander@insightevents.se

Roland Behrendt
Utställning/sponsorskap
Tfn: +46 (0)8 587 662 77
E-post: roland.behrendt@insightevents.se

Vill du att vi kontaktar dig?