november 25, 2015 Webmaster

Förbränningsteknik i praktiken

Förbränningsteknik
i praktiken

KURS | 17-18 APRIL 2024 | STOCKHOLM

Så skapar vi en hållbar, välskött och närproducerad energi av biomassa!

Biomassa utgör 35-40 % av Sveriges totala energitillförsel. På denna kurs får du lära dig hur väl skötta och underhållna biobränsleanläggningar fungerar och vilka krav som ställs på bränsle från skogen, lantbruket och den kommunala avfallshanteringen. Utbildningen är framtagen för dig som vill höja din kompetens inom området och behandlar grundläggande och moderna koncept, metoder och tekniker.

Första passet tar upp Bränslen och deras egenskaper. Vilken inverkan har tiden, temperaturen och blandningen och hur påverkas dessa av eldstadens utformning och den använda tekniken? Nästa pass tar upp Miljöaspekter, där vi utgår från ett allmänt perspektiv för att successivt fokusera mot vilken roll driften, driftplaneringen och bränslekvaliteten spelar för anläggningens miljöprestanda. Under passet Reduktion av föroreningar får du lära dig mer om förutsättningarna för en samtidigt effektiv och miljömässigt bra förbränningsprocess. Under passet Förbränningsprocessen kommer vi successivt fokusera mot enkla tumregler som kan utgöra en bas och startpunkt för driftoptimering.

Under passet Förbränningstekniker diskuterar vi vilken inverkan tiden, temperaturen och blandningen har och hur dessa påverkas av eldstadens utformning och den använda tekniken.

Det sista passet Aska, belyser hur små förändringar i askans sammansättning kan leda till stora förändringar i askans uppträdande och hur det kan leda till helt olika konsekvenser i olika typer av eldstäder.

Detta är en heltäckande kurs som ger dig övergripande kunskaper om förbränningsprocesser och tekniker, miljökrav och optimering som var för sig är mycket komplexa områden. Kursen är konkret, praktisk och verklighetsanpassad. Den ger dig möjlighet att diskutera och lära av de andra kursdeltagarna i stor interaktion med kursledaren som får högsta betyg av alla deltagare.

Varmt välkommen till två matnyttiga och lärorika dagar!

SAGT AV TIDIGARE DELTAGARE

”Fantastiskt bra föreläsare. Påläst, kunnig och intressant upplägg. Tankeväckande räkneexempel och bra presentationer.”

”Dokumentationen som gavs var mycket bra.”

”Pedagogisk och erfaren kursledare”

”Innehållsrik och givande kurs”

”Underhållande och kunnig kursledare”

”Saklig och på rätt nivå”

”Engagerande, pigg och glad kursledare”

KURSLEDARE

Björn Zethraeus har varit professor vid Linnéuniversitetet från 1999 till och med 2017, men är numera professor emeritus med specialitet förbränningsteknik. Björn är ursprungligen metallurg och började hålla den här typen av kurser för stålindustrins ugnsskötare när man ville gå ifrån oljeeldningen under det senare 1970-talet. Han har sedan dess undervisat branschfolk, eldare och kontrollrumspersonal inom energisektorn.

Betyg på Utbildning.se

PROGRAM

BRÄNSLEN OCH DERAS EGENSKAPER
• En genomgång av olika förbränningsmaterial
– Fossila bränslen – olja, kol, naturgas, torv
– Biomassa – hampa, bark, GROT, energiskog, spannmål, stråbränslen, flis, spån
– Förädlade biobränslen – biogas, briketter, träpellets
– Avfallsbränslen – sorterade och icke utsorterade avfall
• Vad är gemensamt för olika typer av bränslen?
• Vilka är skillnaderna mellan olika typer av bränslen?
• Hur påverkas och förändras bränslen under hanteringen?
• Vilka faktorer påverkar askinnehållet och askans egenskaper?

Vi koncentrerar oss på de bränslen och frågeställningar som kursdeltagarna finner mest intressanta även om allmänna aspekter utgör grunden.


MILJÖASPEKTER
• Varför har man gränsvärden på CO och NOx?
• Vilken funktion har avfallsförbränningsdirektivets krav på temperatur och uppehållstid?
• Vilken är kopplingen mellan verkningsgrad och miljöprestanda?

Vi utgår från ett allmänt perspektiv för att successivt fokusera mot vilken roll driften, driftplaneringen och bränslekvaliteten spelar för anläggningens miljöprestanda.

REDUKTION AV FÖRORENINGAR
• Vad är SCR/SNCR?
• Vad är stegförbränning?
• Hur eldar man upp kolmonoxid?

Vi diskuterar förutsättningarna för en samtidigt effektiv och miljömässigt bra förbränningsprocess.

FÖRBRÄNNINGSPROCESSEN
• Finns det en motsättning mellan CO och NOx?
• Finns det en motsättning mellan verkningsgrad och miljöprestanda?
• Vad är god och effektiv förbränning?

Vi diskuterar allmänna aspekter för att successivt fokusera mot enkla tumregler som kan utgöra en bas och en startpunkt för driftoptimering.

FÖRBRÄNNINGSTEKNIKER
• ”De tre T’na”
• Olika typer av förbränningstekniker och de grundläggande skillnaderna mellan dem
• Vilka är de grundläggande skillnaderna mellan olika tekniker?
• Vad kan man kräva, miljömässigt, av olika tekniker?

Vi diskuterar tidens, temperaturens och blandningens inverkan och ser hur dessa påverkas av eldstadens utformning och den använda tekniken.

ASKA
• Vad är aska?
• Vad påverkar askans egenskaper?
• Varför kan askproblem ”komma och gå” på ett till synes slumpartat sätt?

Vi diskuterar hur små förändringar i askans sammansättning kan leda till stora förändringar i askans uppträdande och hur detta kan leda till helt olika konsekvenser i olika typer av eldstäder.

Hålltider för kursdag 1

09:00 Registrering med morgonkaffe
09:30 Kursdagen inleds
10:30 Förmiddagskaffe
12:30 Lunch
15:00 Eftermiddagskaffe
16:30 Kursdagen avslutas

Hålltider för kursdag 2

08:30 Registrering med morgonkaffe
09:00 Kursdagen inleds
10:30 Förmiddagskaffe
12:30 Lunch
15:00 Eftermiddagskaffe
16:00 Kursdagen avslutas

HÄMTA BROSCHYR

ANMÄLAN

PRISLISTA

Kurs: 16.490 SEK (anställd i kommun eller länsstyrelse, 11.990 SEK) (priserna är exkl. moms)

SKRÄDDARSYDD KURS

Mycket att vinna på att ta hem kursen till ditt företag!

Utbildningens innehåll anpassas efter era behov och hur ni arbetar idag. Att genomföra utbildningen tillsammans med era medarbetare skapar gruppkänsla. Ni bestämmer själva tid och plats för kursen och sparar utgifter för resa och hotell samt får grupprabatt.

LOKAL

Stockholm, lokal meddelas närmre eventet

KONTAKT

Senior projektledare
Jonas Karström
Tfn: 08 587 662 66
E-post: jonas.karstrom@insightevents.se

Deltagarplats
Magnus Sjölander
Tfn: 08-587 662 14
E-post: magnus.sjolander@insightevents.se