november 24, 2015 Webmaster

Kommersiell hyresrätt

Kommersiell hyresrätt

KURS | 30-31 MAJ 2023 | STOCKHOLM

Tillämpar du hyreslagstiftningen på ett optimalt sätt?

Hyreslagstiftningen är ett komplext rättsområde med många speciella särdrag. Kunskap om gällande rätt, aktuell praxis och förfarandet i hyresnämnd är nödvändig för den som vill undvika kostsamma felsteg.

Kursen Kommersiell hyresrätt ger en fördjupad kunskap om de centrala delarna av den kommersiella hyresrätten. Tonvikten ligger på de praktiska frågor som brukar vålla problem eller utgör fallgropar i relationen mellan hyresvärd och hyresgäst. Du lär dig hur du förebygger att slippa hamna i sådana situationer som kan förorsaka diskussioner eller tvister. Du får ta del av vad gällande rätt innebär, gränsen för parternas avtalsfrihet och hur man agerar för att undvika rättsförluster, i alla skeden av hyresförhållandet.

Områden som tas upp är bland annat skadestånd enligt indirekta besittningsskyddet, giltig/ogiltig uppsägning, gränser för underhållsansvar och ansvar för återställning av lokalen, säkerheter och obestånd, förfarandet i hyresnämnden m m. Till stor del baseras kursen på rättsfall och exempel ur verkliga livet.

Kursen vänder sig till dig som är uthyrningsansvarig, fastighetsförvaltare hos fastighetsbolag, etableringsansvarig hos hyresgästbolag, både inom privat och offentlig sektor samt till dig som advokat och bolagsjurist som arbetar med kommersiella hyresavtal.

Kursen behandlar:
• När gäller hyreslagen och när gäller andra regler?
• Vad bör hyresvärden respektive hyresgästen tänka på i samband med ingåendet av hyresavtal?
• Hyresvillkor – vad bör en hyresvärd tänka på?
• När har hyresgästen rätt till hyresreduktion, skadestånd eller hävning vid brister i lokalens skick?
• I vilka situationer är en uppsägning ogiltig?
• Skick, underhåll och återställning – vilket ansvar har hyresvärden respektive hyresgästen?

Varmt välkommen!

Jonas Karström
Projektledare
Insight Events Sweden
08-587 662 66
jonas.karstrom@insightevents.se

SAGT AV TIDIGARE DELTAGARE

”Mycket duktig och kunnig kursledare som med sin erfarenhet gav många tips att tänka på.”

”Mycket pedagogisk och kunnig kursledare. Jag skulle gärna deltaga i ytterligare en utbildning med denna kursledare igen”.

”Trevlig, pedagogisk och engagerad kursledare. Toppenbra!”

”Mycket kompetenta ledare, toppen att de är aktiva i arbetslivet och inte ”bara” utbildare. Mycket bra.”

”Föreläsarna var extremt sympatiska och väldigt kunniga. Stor tumme upp!”

KURSLEDARE

Girion Blomdahl, advokat, Setterwalls Advokatbyrå, arbetar brett inom fastighetsrätten och även med miljö- och processrätt. Inom det fastighetsrättsliga området arbetar han mestadels med fastighetstransaktioner, nyttjanderättsfrågor, fastighetsbildning och planfrågor. Girion har, utöver att arbetat med fastighetsrätt under ett antal år riktat mot såväl svenska som utländska aktörer, även varit rådman vid tingsrätt under ett antal år, vilket givet vana att agera i domstol. Girion undervisar också i allmän fastighetsrätt på Stockholms universitet
sedan 2008 och har under hösten doktorerat på halvtid på Stockholms universitet med projektet “Vem äger naturen?”

Jessica Schönning, partner/advokat, Setterwalls Advokatbyrå, har arbetat drygt 15 år på Setterwalls, där hon leder Setterwalls Fastighetsgrupp i Stockholm. Jessica hjälper och bistår svenska och utländska företag och organisationer med rådgivning inom fastighetsrätt, särskilt med inriktning på kommersiell hyra. Hon har en omfattande erfarenhet av förhandling av och upprättande av komplexa hyresavtal för klienter. Jessica har även lång erfarenhet inom övriga områden av fastighetsrätten som tex arrendefrågor och planoch bygglagsfrågor samt driver tvistelösning inom fastighetsrätt.

Betyg på Utbildning.se

PROGRAM

HYRESKONTRAKTEN
• En genomgång av exempel på kontrakt och särskilda bestämmelser. Vad bör man tänka på när man använder fastighetsägarnas blanketter?
• Hur ska särskilda bestämmelser utformas för att vara synkroniserade med hyreskontraktet?
• Workshop där ett komplett avtal gås igenom och olika kontraktsformuleringar diskuteras

INGÅENDE AV HYRESAVTAL OCH GRÄNSDRAGNING MOT ANDRA AVTALSFORMER
• När gäller hyreslagen och när gäller andra regler?
• Vilka möjligheter finns att undvika tillämpning av hyreslagens tvingande regler?
• I vilken mån är man bunden av lämnade hyresförslag och hur undviker man dubbelupplåtelse?
• Vad blir konsekvensen om man träffat avtal som strider mot gällande rätt?

HYRES- OCH UPPSÄGNINGSTIDER
• Hur långt sträcker sig avtalsfriheten och vad händer om man avtalat i strid med tvingande lag?
• Vilka möjligheter finns att skapa flexibilitet för hyresvärd och hyresgäst inför en ombyggnadssituation?

HYRAN
• Under vilka förutsättningar går det att ha en rörlig hyra?
• Vilken typ av kostnader går att föra över på hyresgästen?
• Diskussion om innehållet i gröna hyresavtal

SKICK, UNDERHÅLL OCH ÅTERSTÄLLNING
• I vilken mån går det att avvika från lagens regler gällande lokalens skick, underhåll, ansvar för skador m.m?
• I vilket skick skall hyresgästen lämna lokalen när hyresförhållandet upphör?
• Vad gäller beträffande hyresgästens ombyggnadsåtgärder i lokalen?
• Vad gäller när underhållsfrågan är oreglerad eller bristfälligt reglerad?

BRISTER I LOKALENS SKICK
• I vilka situationer är lokalen i bristfälligt skick?
• Under vilka förutsättningar har hyresgästen rätt till hyresreduktion, skadestånd och hävning vid brister i lokalens skick, och i vilken mån går påföljderna att avtala bort?
• Hur kan man avtala för att minska risken för påföljder i
samband med hyresgästanpassningar?

HYRESVÄRDENS RÄTT ATT FÅ TILLTRÄDE TILL LOKALEN
• I vilka situationer och hur snabbt har hyresvärden rätt att få tillträde till lokalen?
• Vad har hyresgästen för rättigheter när hyresvärden utför arbeten i lokalen?

SÄKERHET OCH OBESTÅND
• Vilka olika typer av säkerheter finns och vad har de för för- och nackdelar?
• Vilken ställning och vilka rättigheter har parterna i en konkurs- eller obeståndssituation?
• Hur kan hyresvärden agera för att undvika hyresförluster?
• Hyresgästen, pantsättning av hyresrätten

UPPSÄGNING AV HYRESAVTAL
• Vilka formkrav gäller för hyresvärdens och hyresgästens uppsägningar?
• I vilka situationer är en uppsägning ogiltig?
• I vilken mån är hyresvärden eller hyresgästen bunden av villkoren i en uppsägning för villkorsändring?
• Är det möjligt att återta en uppsägning?

INDIREKT BESITTNINGSSKYDD
• Vad innebär det indirekta besittningsskyddet och i vilka situationer utlöses det?
• Vad utgör skäliga hyresvillkor och godtagbar ersättningslokal?
• Hur stor ersättning kan hyresgästen ha rätt till i en skadeståndssituation?

UPPLÅTELSE I ANDRA HAND/ÄNDRAD ANVÄNDNING
• Under vilka förutsättningar har hyresgästen rätt att upplåta lokalen i andra hand eller ändra användningen mot hyresvärdens vilja?
• Vilka möjligheter har hyresvärden att ingripa mot otillåten andrahandsuthyrning eller användning av lokalen?

ÖVERLÅTELSE
• Under vilka förutsättningar har hyresgästen rätt att överlåta hyresrätten till lokalen?
• Vilket ansvar har tillträdande och frånträdande hyresgäst för förpliktelser enligt hyresavtalet?
• Vad innebär den s k semesterparagrafen och hur kan den missbrukas av hyresgäster för att komma ur ett hyresavtal i förtid?

Hålltider, kursdag 1 & 2:

08:30 Registrering med morgonkaffe
09:00 Kursdagen inleds
10:30 Förmiddagskaffe
12:30 Lunch
15:00 Eftermiddagskaffe
16:30 Kursdagen avslutas

HÄMTA BROSCHYR

ANMÄLAN

PRISLISTA

Kurs: 16.490 kr

SKRÄDDARSYDD KURS

Mycket att vinna på att ta hem kursen till ditt företag!

Utbildningens innehåll anpassas efter era behov och hur ni arbetar idag. Att genomföra utbildningen tillsammans med era medarbetare skapar gruppkänsla. Ni bestämmer själva tid och plats för kursen och sparar utgifter för resa och hotell samt får grupprabatt.

LOKAL

KONTAKT

Senior projektledare
Jonas Karström
Tfn: 08 587 662 66
E-post: jonas.karstrom@insightevents.se