Anmälan!
Ladda ner broschyr!
Lägg till i kalender 15/09/2016 08:30 16/09/2016 17:00 Europe/Stockholm Utredardagarna Du som arbetar som utredare har många olika delar i ditt arbete. Dels måste du göra en bra problemformulering från början, du måste veta vad det är du vill ta reda på, vilken metod ska du använda, vem som ska ha nytta av rapporten och vad utredningens syfte är? Lokal meddelas senare DD/MM/YYYY

Vässa dina kunskaper inom utredningsmetodik och rapportskrivning!

Välkommen till utredardagarna 2018!

Att du som utredare vill säkerställa kvalitén och utvecklingen i din utredning är en självklarhet men hur man gör, är inte alltid lika enkelt. Ett uppdrag bör ske i dialog och samspel för att sätta rätt förväntningar. Lär dig därför att konkretisera frågeställningarna i dialog med din uppdragsgivare. Välja metoder som kompletterar varandra för en effektivare utredning. Nya innovativa strategier för verbal och skriftlig kommunikation för att uppnå just en effektiv dialog och avrapportering. Vi ger dig också nyttiga verktyg för analys och utvärdering vilka hjälper dig att kvalitetssäkra dina resultat.

På årets konferens tar vi nu sikte på kvalitet. En konferens där vi varvar teori med verkliga praktikfall, där uppdragsgivare och utredare delar med sig av sin praktiska erfarenhet. Vi diskuterar, debatterar metodval och utmaningar i din utredning som kommunal respektive statlig utredare. Med förhoppning att genom praktiska exempel av arbetssätt, ge dig verktyg för att kvalitetssäkra utredningsprocessens alla steg.

Ur programmet:

  • Vikten av att förstå sitt uppdrag och sätta rätt förväntningar
  • Så säkerställer du uppdraget genom tydliga avgränsningar
  • Hur samla in all information på ett effektivt sätt? – struktur och tidsplan
  • Rätt angreppssätt och Metodval
  • Dialog med uppdragsgivaren för att säkerställa kvalitet
  • Språk och komposition i rapport för tydlighet
  • Presentation i en digitaliserad värld

Varmt välkommen!

Stefan Broman
Senior Projektledare
Centrum för kunskapsutveckling

Utredardagarna
12-13 september 2018
Lindhagen Konferens, Stockholm

Samarbetspartner

Akademikerförbundet SSR

Konferensen arrangeras i samarbete med Akademikerförbundet SSR. Du som medlem erhåller 10% rabatt på konferensen!

Senaste nytt

Talarintervju – Susanne Rolfner Suvanto 

Sagt av tidigare deltagare

”Mycket bra. Kommer tillbaka!”
”Innehållsrik, professionell och väldigt givande!”
”Mycket bra. Håller en hög nivå både i innehåll samt på föreläsare. Ger mycket information som man kan ta till sig och använda i vardagen.”
”Fantastiskt inspirerande föreläsningar.”
”En väldigt lärorik och innehållsriks konferens som gav inspiration!”

Program

08:30Registrering och morgonkaffe
09:00Moderatorn öppnar Utredardagarna 2018
09:10 Har du koll på ditt egentliga uppdrag och roll? Utredningsprocessen steg för steg!

• Vad är det egentligen som efterfrågas?
• Utredningens likheter med forskningen
• Tänk efter före – checklistan!
• Hur ska skapa transparens i utredningen och kan allt vara transparent?
• Hur kan vi mäta ute i verkligheten?
• Skilj mellan förstudier och fullskalestudier – praktiska exempel
• Hur ska man hantera politiska utredningar objektivt? Utredarens roll!

Mikael Gilljam, professor, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.
10:30 Förmiddagskaffe
11:00Handfasta tips för en lyckad utredningsprocess och goda råd för utredningen ute på fältet och efteråt

• Vikten av en välformulerad problemställning
• Analys och slutsatser av insamlat material
• Beskrivande analyser och slutsatser måste relativiseras
• Förklarande analyser och slutsatser: Det kausala tänkandets grunder
• Post- webb- eller intervjuundersökningar – eller kanske en mer kvalitativ typ av studie?
• Hur väljer jag ut svarspersonerna och hur får jag dem att svara?
• Undvik stugsittarurval och självselekterande urval
• Konsten att formulera intervju- och enkätfrågor

Mikael Gilljam, professor, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.
12:00Lunch med nätverkande
13:00 PRAKTIKFALL

Statistik – en fördjupning runt statistikkvalitet och statistikproduktionsprocessen


• Grunderna i statistiskt tänkande och hur kan du som utredare veta att dina frågeställningar går i samklang med instrumenten
• Konceptet kring variation och slump
• Kvalitet i statistikprocessen respektive statistik proukter
• Hur kan statistik användas i ljuset av detta?

Joakim Malmdin, enhetschef för metodavdelningen företag och organisation, Statistiska Centralbyrån
13:50 Praktiska exempel för att lyckas med utredningsprocessen i samarbete med interna & externa aktörer

• Hur tar du tillvara på målgruppernas kunskaper, erfarenheter och perspektiv? – Metoder för att samla in kvalitativa data
• Engagera målgrupper och andra ”externa” aktörer i såväl insamling som analys av data
• Så planerar och lägger du upp insamlingen av data på ett framgångsrikt arbetssätt
• Hur kan du engagera medarbetare och chefer i utredningsprocessen?

Ragnhild Mogren, utredare, Socialstyrelsen
14:30 Eftermiddagskaffe
15:00 Arbeta smartare med din utredning och tips hur du förbättrar din presentationsteknik

• Hur använda tekniska hjälpmedel på ett smartare sätt? Två konkreta exempel
• Vikten av en bra tidsplan! Exempel på mall
• Hur lägger du upp en bra presentation – Fokus på inledning och avslutning
• Hur fångar du en publiks uppmärksamhet under själva presentationen?

Erik Wässing, utredare, Järfälla Kommun
15:40 Hur kommunicerar du på ett effektivt sätt med uppdragsgivare och andra intressenter i utredningsprocessen?
– betydelse av kommunikation från entrén i mötesrummet till färdig text


• Vad är drivkraften för dig som utredare?
• Hur skapar du en välfungerande kommunikation i gruppen, stor som liten, under själva utredningsarbetet?
• Så kommunicerar du utredningen och resultatet på ett effektivt sätt till mottagaren
• En gemensam värdegrund är nyckeln till framgångsrik kommunikation i utredningsarbetet

Susanne Rolfner Suvanto, f d senior utredare Socialstyrelsen, ansvarig för den statliga utredningen om en nationell kvalitetsplan för äldreomsorg och numera verksamhetsansvarig för Omvårdnadsinstitutet
17:00 Moderatorn avslutar konferensens första dag
08:30Morgonkaffe
09:00 Moderatorn hälsar välkommen till dag 2
09:10 Implementering: misslyckanden och framgångssagor

• Policysnurran: fenomenet dubbel implementering Vad kan implementeras?
• Genuspolitik, hållbar utveckling och andra insatser som ska integreras i sektorerna
• Områdesorienterad politik, typ utsatta områden
• Insatsteknologier, typ behandlingsmetoder mot droger
• Utvärderingsresultat, forskningsresultat och annat som kan implementeras

Evert Vedung, professor emeritus, Uppsala universitet.
10:50 Förmiddagskaffe
11:20Vad påverkar implementering?

• Byråkratisk tröghet
• Stigberoenden
• Otydligheter som främjar och hämmar
• Dolda handens princip
• Mångnivåproblemet
• Förstå-vilja-kunna och annat som påverkar implementering

Evert Vedung, professor emeritus, Uppsala universitet.
12:10Lunch
13:10 Gör din rapport oemotståndlig

• Vad vill du?! Skriv klarspråk – nå fram med din analys
• Det räcker inte att det är sant – skriv relevant och intressant
• Skriv för både snabbläsaren och nogaläsaren – tips för att nå olika lästyper
• Detta behöver du veta om kognitiv tillgänglighet och diskriminering
• Använd greppen från journalistiken, webben och de gamla grekerna

Anna Hass, textexpert och klarspråkskonsult, Expressiva
15:10 Eftermiddagskaffe
15:40 Regeringens behov av analyser och utvärderingar – en översyn

Urban Karlström som särskild utredare ger oss en inblick i sitt regeringsuppdrag, att se över regeringens analys- och utvärderingsresurser och hur dessa är organiserade. I uppdraget ingår bl.a. att genomföra en behovsanalys avseende dessa resurser, att säkerställa analyserna och utvärderingarnas användbarhet och relevans. Urban delar också generöst med sig av sina erfarenheter i rollen som utredare.

Urban Karlström, utredare, Regeringskansliet
16:20 Expert Elicitation – En metod som hjälper eller stjälper?

De siffror över assistansfusk som tagits fram av den så kallade expertmetoden, Expert Elicitation, som ligger till stor del bakom bilden av omfattande kriminalitet i personlig assistans. Hampus anser att metoden inte är lämplig för att bedöma assistansfusk och att den dessutom använts på ett sätt som strider mot vetenskaplig metodik.

• Hur pålitlig är den egentligen?
• För vad och när kan metodiken användas?

Hampus Nilsson, statsvetare och analytiker, Lunds Universitet
17:00 Konferensens avslutas

RAPPA RAPPORTER OCH SMART SPRÅK

Rapporten är en texttyp där strukturen är fast – läsaren förväntar sig vissa rubriker. Hur kan du, inom rapportens ramar, göra texten så läsvärd och användbar som möjligt?

Under denna heldag blir du ännu bättre på att skriva rapporter som faktiskt funkar. Du får se goda exempel, öva på ditt skrivhantverk och byta nyttiga erfarenheter med andra rapportskrivare.

Workshoppen tar upp detta och mer:

• Satsa på sammanfattningen – verktygen för att skriva användbara sammanfattningar som speglar rapporten och når fler
• Vägskyltar och miniberättelser – så kompletterar du de vanliga rapportrubrikerna med rubriker som säger mer om innehållet
• Att skriva är ett hantverk – öva på att snickra fram meningar och slipa på ord
• Maxa metatexten – inled kapitel och avsnitt med nyttig text om texten
• Skriv konkret och rakt på sak – fajtas mot fluffet som stjäl plats och tid
• Senaste skriket i språkvården – vilka språkregler som du lärde dig i skolan gäller inte längre? Finns det nya som du behöver ha koll på?
• Du är också expert – dela dina bästa erfarenheter och farligaste fallgropar med andra

Skicka en egen text i förväg – få personlig återkoppling!

Skicka gärna in en egen text i förväg och få personlig återkoppling. Peka gärna ut svåra partier som ledaren kan ta upp som diskussionsexempel under dagen.

Skicka din text till stefan.broman@insightevents.se

Dagen leds av Karolin Olsson, språkkonsult på Expressiva, som sedan 15 år språkgranskar och redigerar texter åt myndigheter och andra. Hon handleder och utbildar också skribenter i att skriva mer effektiva texter. Karolin är en lyhörd och övertygande utbildare med stor kunskap om svenska språket och lång erfarenhet av rapporter och klarspråksgranskning.

HÅLLTIDER FÖR WORKSHOPEN

08:45 Registrering och morgonkaffe
09:00 Workshopen inleds
10:15 Förmiddagskaffe
12:30 Lunch
14:15 Eftermiddagskaffe
16:00 Workshopen avslutas

Talare

annahass

Anna Hass
Expressiva
Läs mer

Evert Vedung
Uppsala Universitet
Läs mer

Hampus Nilsson
Lunds Universitet
Läs mer

Karolin Olsson
Expressiva
Läs mer

Mikael Giljam
Göteborgs Universitet
Läs mer

Ragnhild Mogren
Socialstyrelsen
Läs mer

Susanne Rolfner Suvanto
Omvårdnadsinstitutet
Läs mer

Sponsorskap / Utställning

Är du intresserad av sponsorskap & utställning för denna konferens?

På våra konferenser har ni möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter samtidigt som ni förstärker ert företags position inom branschen.

Kontakta nedanstående person för mer information:

Sales Manager Roland Behrendt
Tfn: 08 587 662 77
E-post: roland.behrendt@insightevents.se

Ladda ner broschyr

Anmälan är öppen!

Vidare till anmälan!

Du kan också anmäla dig här:
E-post: info@insightevents.se
Telefon: 08 587 662 00

Alternativ

Boka fr.o.m 29/8

Konferens + Workshop12.290 kr
Konferens8.590 kr
Workshop4.690 kr
Endast dokumentation2.390 kr

Medlemmar i SSR får 10% rabatt, Uppge kod SSR10

Kontaktperson deltagarplats:
Magnus Sjölander
Tfn: +46 (0) 858766214
Epost: magnus.sjolander@insightevents.se

Lokal

Kontakta oss

Projektledare Stefan Broman
E-post: stefan.broman@cku.se

Deltagarplats: Magnus Sjölander
Tfn: 08 587 662 14
E-post: magnus.sjolander@insightevents.se

Vill du att vi kontaktar dig?