Anmälan!
Ladda ner broschyr!
Lägg till i kalender 3/11/2020 08:30 4/11/2020 17:00 Europe/Stockholm Utredardagarna Du som arbetar som utredare har många olika delar i ditt arbete. Dels måste du göra en bra problemformulering från början, du måste veta vad det är du vill ta reda på, vilken metod ska du använda, vem som ska ha nytta av rapporten och vad utredningens syfte är? Lokal meddelas senare DD/MM/YYYY

Bli en vass och effektiv utredare!

I rollen som utredare möter du mängder av utmaningar. Framför allt förväntas du leverera tillförlitliga resultat, ofta under påtaglig tidspress. Hur avgör du vilken metod du bör tillämpa i olika situationer? Hur kan du kommunicera utredningens resultat på ett så tydligt och effektivt sätt som möjligt, så att rapporten blir en god grund för beslutsfattande? För att din utredning ska motsvara beställarens förväntningar och vara av hög kvalitet krävs att du har uppdaterade kunskaper inom såväl utredningsmetodik som skriftlig kommunikation.

På konferensen Utredardagarna 2020 den 3-4 november samlas utredare, utvärderare, analytiker med flera från både offentlig och privat sektor. Som deltagare får du verktygen och metoderna du behöver för att lyfta dina utredningar till nästa nivå. Ta del av värdefulla råd från ledande experter, inspireras av aktuella praktikfall och utbyt erfarenheter med kollegor från hela landet på Sveriges mest självklara mötesplats för utredare.

Lyssna till:

Anna Nergård delar erfarenheter och lärdomar från den offentliga utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:1)
Bo Tonnquist ger dig teoretisk och praktisk kunskap för hur du kan tillämpa effektiv projektledningsmetodik i utredningsarbetet
Anna Hass delar med sig av effektiva verktyg och praktiska råd för hur du skriver texter som blir lästa – Anna fick betyget 5,65/6 av deltagarna vid 2019 års konferens
Mikael Gilljam leder sin mycket populära och ständigt lika aktuella föreläsning om hur du lyckas i din roll som utredare

… och mycket mer.

Missa inte den separat bokningsbara heldagsworkshoppen Rapporter med klarspråk – skriv så att du blir läst med Karolin Olsson, språkkonsult från Expressiva. Detta är en utmärkt möjlighet för dig att bygga vidare på Anna Hass dragning. Ta del av konkreta skrivråd, fördjupande diskussioner och utvecklande övningar.

Varmt välkommen till årets efterlängtade utredarkonferens!

Michael Linnell, projektledare
Centrum för Kunskapsutveckling
E-post: michael.linnell@insightevents.se

3-4 november + workshop 5 november 2020

Stockholm, lokal meddelas senare

Samarbetspartner

Akademikerförbundet SSR

Konferensen arrangeras i samarbete med Akademikerförbundet SSR. Du som medlem erhåller 10% rabatt på konferensen!

Sagt av tidigare deltagare

”En bra mix av teoretiska och praktiska tips för att bli en bättre utredare!”

”Hög klass på föreläsarna och en utmärkt konferens för dig som arbetar som utredare i offentlig förvaltning”

”Välinvesterade dagar som gav konkret input till mitt dagliga arbete”

Nyheter

Program

08:30Registrering och morgonkaffe
09:00 Det egentliga uppdraget och rollen som utredare, steg för steg!

• Vad är det egentligen som efterfrågas?
• Utredningens likheter med forskningen – skillnader då och nu som utredare
• Hur du spelar med öppna kort i utredningen – går det alla gånger?
• Tänk efter före – checklistan!
• Så bör du mäta ute i verkligheten
• Den fantastiska variabelvärlden
• Praktiska exempel för hur du skiljer mellan förstudier och fullskalestudier
• Hur du kan hantera utredningen objektivt? – Utredarens roll

Mikael Gilljam, professor, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.
10:30 Förmiddagskaffe
11:00Praktiska råd för den goda utredningen ute på fältet och därefter – analyser och slutsatser

• Analys och slutsatser av insamlat material
• Beskrivande analyser och slutsatser måste relativiseras
• Förklarande analyser och slutsatser: Det kausala tänkandets grunder
• Post-, webb- eller intervjuundersökning – eller kanske en mer kvalitativ typ av studie?
• Så väljer du ut respondenterna – och så får du dem att svara
• Undvik stugsittarurval och självselekterande urval
• Konsten att formulera intervju- och enkätfrågor

Mikael Gilljam, professor, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.
12:30Lunch med nätverkande
13:30 Skriv rapporter av hög kvalitet

• Smart skrivprocess – planera och prioritera din tid – följ dessa steg
• Kvalitetssäkra ur alla perspektiv – prisbelönt metod för samarbete
• Lagarnas krav på språk och kognitiv tillgänglighet – nvänd klarspråksverktygen
• Goda exempel – inspireras av mallar och arbetssätt från flera myndigheter

Anna Hass, textexpert och klarspråkskonsult med inriktning på myndigheters texter, Expressiva
14:30 Eftermiddagskaffe
15:00 Skriv oemotståndliga rapporter

• Bli läst – läsandet har förändrats – planera rapportens delar
• Få genomslag – så skriver du engagerande, användbart och effektivt
• Nå dina olika läsartyper – så möter du olika beteenden och förväntningar

Anna Hass, textexpert och klarspråkskonsult med inriktning på myndigheters texter, Expressiva
16:00 PRAKTIKFALL

Ambition och ansvar – att leda en statlig utredning


Susanne Rolfner Suvanto har många års erfarenhet från arbete som f.d. senior utredare vid Socialstyrelsen samt som ansvarig för ”Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer (SOU 2017:21)”.

Under detta pass får du en tankeväckande inblick i Susannes yrkesmässiga tillvaro vid tiden för utredningen samt chansen att ta del av hennes främsta tips och råd för hur du

• omger dig med rätt kompetenser i ett välorganiserat projektteam
• hanterar politiska påtryckningar och målkonflikter
• tryggt navigerar inom gränserna för opartiskhet
• Vidtar nödvändiga åtgärder för att minimera din egen sårbarhet i utredarrollen
• tillämpar en strategi för användbarhet – resultat som bidrar med nytta till intressenter inom såväl stat som kommun

Susanne Rolfner Suvanto, tidigare särskild utredare i ”Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer (SOU 2017:21)”, numera verksamhetsansvarig för Omvårdnadsinstitutet
17:00 Konferensens första dag avslutas
08:30Morgonkaffe
09:00 Perspektivträngsel – myt eller verklighet?

• Vad är perspektivträngsel?
• Finns den, egentligen, och utgör den i så fall ett problem?
• Vilka fördelar finns med perspektivträngsel?
• Vilken framtid går den till mötes?

Sara Nilsson, senior utredare, Jämställdhetsmyndigheten
10:00Projekt – en effektiv arbetsform för utredningsarbete

• Grunderna inom projektmetodiken – ”best practice”
• Projektledningens grunder – steg för steg
• Fördelar och nackdelar med att driva utredningar som projekt
• Vikten av struktur och systematisk tänkande
• Ansvar hos olika projektroller
• Hur man skapar ett effektivt team

Bo Tonnquist, föreläsare och författare, Baseline management
11:00 Förmiddagskaffe
11:30 PRAKTISK MINIWORKSHOP

Praktisk tillämpning av projektmetodiken


Ta tillfället att prova projektmetodik och personlig planering på ett aktuellt uppdrag som du arbetar med, eller som ska starta inom kort. Vi går bland annat igenom följande:

• Konsten att formulera ett tydligt syfte och mål för ditt uppdrag
• Identifiera och kartlägg intressenter för ditt uppdrag
• Time management – effektivisera din tid och prioritera rätt
• Diskussionsövningar och erfarenhetsutbyte

Bo Tonnquist, föreläsare och författare, Baseline management
12:30Lunch
13:30 Framtiden för svensk hälso- och sjukvård – hur väljer vi rätt väg?

Under denna dragning får vi lyssna till Anna Nergårdh, som delar med sig av sina erfarenheter från rollen som särskild utredare i utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:1). Uppdraget gick ut på att klarlägga hur den svenska hälso- och sjukvården, med fokus på primärvården, bör moderniseras och göras jämlik, tillgänglig och effektiv. Anna berättar om viktiga lärdomar och ger oss praktiska råd samt en inspirerande inblick i det prestigefyllda och utmanande uppdraget att leda en offentlig utredning.

Anna Nergårdh, utredare, Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:1)
14:30 Eftermiddagskaffe
15:00 Diskussion i grupper med aktuella frågeställningar

• Hur får man genomslag för sina rapportresultat – vilka är dina främsta tips?
• Vad innebär de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 för din verksamhet – och hur påverkas du i din yrkesroll?
• När utredningen ska ligga till grund för beslutsfattande – vad är viktigt att tänka på?
• Hur påverkas du i ditt yrkesutövande av den nya lagen om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter?
• Hur ser man på utredningen som mottagare – finns det exempel på innehåll, detaljer eller annat, som brukar uppskattas av beställaren?
• Finns det exempel på sådant som inte tilltalar mottagaren, som du bör undvika i din utredning?
• Hur skapar du en välfungerande kommunikation med uppdragsgivare och andra intressenter i utredningsprocessen?
• Hur genomförs en bra förstudie?

E-posta gärna dina egna förslag på diskussionsfrågor till michael.linnell@insightevents.se
15:30 Stockholms stads arbete med nya lagen om barns och ungas rättigheter – erfarenheter och lärdomar

Sedan den 1 januari i år ingår FN:s konvention om barnets rättigheter, ofta kallad barnkonventionen, i svensk lagstiftning; något som berör de flesta verksamheter oavsett nivå inom den offentliga sektorn. Konventionen definierar såväl alla barns lika värde som deras rätt att få sin åsikt hörd och respekterad.

Agneta Widerståhl är Stockholms stads barnombudsman. Hennes huvudsakliga uppdrag går ut på att arbeta för att barns och ungas rättigheter och intressen ska tillgodoses i stadens verksamheter. Under detta pass delar Agneta med sig av erfarenheter och lärdomar från arbetet, samt visar exempel på hur barn och unga ges ökat inflytande i olika frågor.

Agneta Widerståhl, barnombudsman, Stockholms stad
16:20Konferensen avslutas

Rapporter med klarspråk – skriv så att du blir läst

När vi skriver rapporter, kan vi känna oss begränsade av rapportformatets relativt fasta struktur. Hur kan du skriva en rapport inom dessa ramar, som både bjuder in till läsning och samtidigt signalerar trovärdighet och professionalitet?

Under denna heldagsworkshop får du chansen att vässa dina färdigheter som skribent, med fokus på klarspråk och effektiva rapporter. Du får ta del av goda exempel, effektiva verktyg samt den värdefulla möjligheten till personlig coachning av språkkonsulten.

Workshopen tar bland annat upp följande:

• Satsa på sammanfattningen – metoder för läsvärda sammanfattningar, som speglar rapporten och når fler läsare
• Vägskyltar och miniberättelser – rubriker som säger mer om innehållet
• Att skriva är ett hantverk – öva på att formulera effektiva meningar och välja rätt ord
• Skriv konkret och rakt på sak – fila bort fluffet som försvårar för läsaren
• Skriv inkluderande – knepen för att få ditt språk att
omfatta fler
• Sista skriket i språkvården – vilka av de språkregler som du lärde dig i skolan gäller inte längre? Vilka nya regler behöver du känna till?

Vi rekommenderar att du tar med dator.

Ta chansen att få personlig återkoppling på din text! Skicka gärna en egen text i förväg, så får du personlig återkoppling. Peka gärna ut svåra partier som vi kan ta upp till diskussion i gruppen. Skicka till michael.linnell@ insightevents.se senast den 18 september.

Dagen leds av Karolin Olsson som är språkkonsult på välrenommerade Expressiva. Karolin har i över 15 år klarspråksredigerat rapporter för myndigheter och andra. Hon är en van handledare åt skribenter samt en uppskattad utbildare.

HÅLLTIDER FÖR WORKSHOPEN

08:45 Registrering och morgonkaffe
09:00 Workshopen inleds
10:15 Förmiddagskaffe
12:30 Lunch
14:15 Eftermiddagskaffe
16:00 Workshopen avslutas

Talare

annahass

Anna Hass
Expressiva

Mikael Gilljam
Göteborgs universitet

Karolin Olsson
Expressiva

Agneta Widerståhl
Stockholms stad

Anna Nergårdh
Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:1)

Bo Tonnquist
Baseline management

Sara Nilsson
Jämställdhetsmyndigheten

Susanne Rolfner Suvanto
Omvårdnadsinstitutet

Sponsorskap / Utställning

Är du intresserad av sponsorskap & utställning för denna konferens?

På våra konferenser har ni möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter samtidigt som ni förstärker ert företags position inom branschen.

Kontakta nedanstående person för mer information:

Sales Manager Roland Behrendt
Tfn: 08 587 662 77
E-post: roland.behrendt@insightevents.se

Ladda ner broschyr

Anmälan är öppen!

Till Anmälan!

Du kan också anmäla dig här:
E-post: info@insightevents.se
Telefon: 08 587 662 00

Alternativ

Boka fr.o.m 3/9

Konferens + Workshop11.490 kr
Konferens7.490 kr
Workshop4.690 kr
Endast dokumentation2.390 kr
Medlemmar i SSR får 10% rabatt, Uppge kod SSR10

Kontaktperson deltagarplats:
Magnus Sjölander
Tfn: +46 (0) 858766214
Epost: magnus.sjolander@insightevents.se

Lokal

Kontakta oss

Projektledare: Michael Linnell
E-post: michael.linnell@insightevents.se

Deltagarplats: Magnus Sjölander
Tfn: 08 587 662 14
E-post: magnus.sjolander@insightevents.se

Vill du att vi kontaktar dig?