Insight_finance_Straight_Blue

Anmäl dig idag!

VÄLKOMMEN TILL MUTOR, KORRUPTION & OTILLÅTEN PÅVERKAN!

Arbete mot en korruptionsfri organisation – så skyddar du dig mot mutor & korruption

Risken för mutor- & korruption i den offentliga verksamheten har ökat de senaste åren. Flera fall av korruption har avslöjats. Frågan är var riskerna är störst och hur det uppstår? Att öka kunskap och främja arbete mot korruption blir allt viktigare och arbetet mot att minimera korruption har intensifierats – dock återstår mycket fortfarande!

Viktiga parametrar för att minimera och eliminera korruption är hög riskmedvetenhet och transparens samt att organisationen har sund etik och värdegrund att stå på. Här är konferensen som tar upp dessa frågor, bland annat Lotta Rydström från Transparency International, Magnus Lindahl från PwC Forensic Services och Richard Johansson från Vårdföretagarna berättar om sina erfarenheter och expertis.

Dessutom delger myndigheter och kommuner hur de arbetar strategiskt och vilka rutiner de använder för att minimera förekomsten av brott och oönskat beteende. Bland annat berättar Försäkringskassan, Konkurrensverket, Knivsta kommun och Arbetsförmedlingen hur de aktivt arbetar med dessa frågor.

Mutor och korruptionen är kostsamt, både avseende ekonomiska skador och långvariga förtroendeskador. Det gäller att arbeta proaktiv och skapa rutiner för att upptäcka och identifiera riskområden. En av de största riskerna sker i inköp- & upphandlingsfasen och här får du lyssna till flera experter på området när de ger sina råd hur arbetet kan organiseras.

Anmäl dig redan i dag till årets viktigaste mötesplats där du har möjlighet att nätverka och utbyta erfarenheter med kollegor i branschen, beslutsfattare och ledande experter. Varmt välkommen i december!

LÄS TALARINTERVJUN MED RIKARD JOHANSSON, VÅRDFÖRETAGARNA

LÄS TALARINTERVJUN MED MATTIAS FOGELGREN, TILLITSDELEGATIONEN

Jonas Karström
Projektledare
Insight Events Sweden
Tel: 08-587 662 66
E-post: jonas.karstrom@insightevents.se

SAGT AV TIDIGARE DELTAGARE

”Inspirerande konferens som gav ökade kunskaper, inspiration till fortsatt arbete i den egna organisationen och möjlighet till att skapa kontakter med andra organisationer.”

”Mycket bra!!”

”Mycket givande med duktiga föreläsare som visade konkreta exempel och metoder för att arbeta vidare med antikorruptionsarbetet!”

”Hög, relevant nivå”

PROGRAM

08:30 Registrering och morgonkaffe
09:00 Konferensens moderator öppnar konferensen
09:10 Mutor – ett problem för offentlig sektor

• Vad är straffbar korruption?
• Vilka intressen skall skyddas?
• Brottslighetens omfattning och karaktär?
• Hur avslöjas korruption?
• Var finns de största riskerna?
• Varför uppstår korruption?

Alf Johansson, chefsåklagare, Riksenheten mot korruption
10:00 Statskontorets insatser för att stärka myndigheternas arbete mot korruption

• Vad är ”korruption”?
• Statskontoret och dess arbete, uppgifter och uppdrag i fältet
• Vad säger oss den kunskap vi har idag om riskerna för korruption och det korruptionsförebyggande arbetet?
• Statskontorets arbete för främjande att stärka myndigheterna – kunskapsbyggande om förvaltningen
• Främjar arbetet för en god förvaltningskultur och att driva Nätverket mot korruption
• Konkreta råd

Johan Mörck, utredare, Statskontoret
10:40 Förmiddagskaffe med nätverkande
11:10 Kultur och värdegrund i arbetet mot korruption

• Vad är korruption? Från #metoo till offentlig upphandling
• Riskmedvetenhet och transparens – verktyg för att förebygga korruption och otillåten påverkan
• Etik och värdegrund som grund för en korruptionsfri kultur

Lotta Rydström, Exekutivsekreterare, Transparency International Sverige
12:00 Lunch
13:00 Institutet mot mutors (IMM) arbete och hur man kan tänka för att hamna rätt

• IMM:s arbete och hur IMM kan stötta i arbetet mot korruption
• Näringslivskoden och IMM:s Etiknämnd – hjälpmedel för att göra rätt
• Genomgång av praktiska exempel

Natali Phalén, generalsekreterare, Institutet mot mutor
13:40 Offentlig upphandling – så minskas riskerna för korruption

• Korruption i offentliga upphandlingar – vad är det?
• Risker i inköpsprocessen
• Vad får jag som tjänsteperson göra?
• Råd och vägledning – hur kan man aktivt arbeta för att förhindra och förebygga korruption både på ledningsnivå och tjänstenivå?
• Handfasta råd kring policyer, utbildning och kontroller
• Omedveten korruption – vad kan vara bra att se upp för?

Ann-Sofie Lillberg, enhetschef affärsenheten och Mattias Ljungkvist, upphandlingsjurist, Upphandlingsmyndigheten
14:20 Korruption i offentlig verksamhet – vad krävs för att hantera och förebygga?

• Hur ser korruptionen ut i offentlig sektor och hur vanligt är det?
• Hur organisera ett förebyggande arbete mot mutor och korruption i offentlig sektor?
• Grundläggande komponenterna i ett effektivt förebyggande arbete
• Typiska brister i det förebyggande arbetet och åtgärder som omgående kan vidtas för att minska riskerna för korruption
• Svenska resultat från PwC Crime Survey 2018

Magnus Lindahl, Director Forensic, PWC
15:00 Eftermiddagskaffe med nätverkande
15:30 Tillitsbaserad styrning och ledning för att motverka korruption

• Hur kan tillit och öppenhet motverka korruption?
• Vad krävs av chefer och deras ledarskap för att minimera risken för korruption
• Hur motverkar vi den ”tystnadskultur” som råder i offentlig verksamhet
• Vad innebär tillit i styrning och ledning och vad säger forskningen
• Att uppmuntra visselblåsare

Mattias Fogelgren, utredningssekreterare, Tillitsdelegationen
16:10 Förtroendeskadligt beteende – lagligt och lämpligt

• Konkurrensverkets arbete med konkurrens- och upphandlingstillsyn – i syfte att bekämpa mutor, korruption och annan otillåten påverkan
• Ökad prioritet till ärenden med inslag av korruption eller annat förtroendeskadligt beteende
• Dålig upphandling inte samma sak som korrupt upphandling
• Erfarenheter från olika fall
• Typiska dilemman

Karin Lunning, ställföreträdande generaldirektör & chef för avdelningen för kommunikation och internationella frågor, Konkurrensverket
17:00 Summering av första dagen
08:30 Morgonkaffe
09:00 Moderatorn inleder konferensens andra dag
09:00 Polisens arbete mot korruption – förebyggande och hur man skyddar sin organisation

• Nationella korruptionsgruppens uppdrag, ansvarsområden och hur vi får våra ärenden
• Vad är korruption, olika typer av korruption, otillåten påverkan, alla former av korruption skadar förtroendet
• Hur ser det ut internationellt

Thomas Palmberg, Polisintendent, Nationella Operativa Avdelningen (NOA), Nationella korruptionsgruppen, Polismyndigheten
10:00 Hur låter du etiken ta plats i ledningsgruppen – verktyg för att få etiken att fastna i människorna

• Organisationens förtroendekapital, anseende och rykte måste skyddas med medvetna strategier och hållbara rutiner
• Ledningens betydelse, kultur, riskhantering och samverkan är viktiga pelare för att motverka mutor och korruption
• Uppförandekod, en fråga för högsta ledningen och skärpt kod för medlemmarna minskar risken för korruption
• Vårdföretagarna förvaltar ett förtroende från allmänheten
• Hur vi arbetar med etik och slänger ut medlemmar som bryter löftet
• Om mutor och korruption vore en industri, skulle det vara världens tredje största
• Krav på våra medlemmar om att skapa en öppen och transparent kultur

Rikard Johansson, kvalitets- och etikrådgivare, Vårdföretagarna
10:50 Förmiddagskaffe
11:20 Försäkringskassans praktiska erfarenheter av arbetet mot korruption

• Den statliga värdegrunden, Försäkringskassans etiska kod och handlingsplan mot korruption
• Om att anmäla misstanke om överträdelse
• Att identifiera korruptionsrisker och att genomföra kontroller för att identifiera misstänkta avvikelser
• Om arbetet med interna utredningar som omfattar överträdelser av myndighetsinterna regler och misstänkta brott, exempelvis dataintrång, bedrägeribrott, förskingring, trolöshet mot huvudman, mutbrott och tjänstefel

Heini Möller, chef, och Jenny Ahlbaum, internutredare samt Anders Hedman, internutredare, Enheten för värdegrundsfrågor, Rättsavdelningen, Försäkringskassan
12:10 Lunch med nätverkande
13:10 Revision har en stor roll i förebyggande av korruption

• Blockkedjan och annan ny teknik – möjlighet eller hot?
• Offentlig respektive privat sektor
• Transparens och rapportering
• De fyra bolagsorganens roller och ansvar
• Kulturen och medarbetarna
• Särskilt om revisorns bidrag i kampen mot korruption, professionell skepsis, integritet, anmälningsplikt
• Tillsammans mot korruption

Dan Brännström, coach och rådgivare inom bolagsstyrning, redovisning och revision, tidigare generalsekreterare i FAR
14:00 Arbetsförmedlingens arbete mot mutor och korruption

• Arbetsförmedlingens upphandling och hur man ser på, och arbetar med, risken för mutor och jäv samt otillbörlig påverkan
• Tre aspekter på mutor jäv och korruption
• En värdegrundsfråga
• En struktur, policy och processfråga
• Den goda affären (…kan inte kombineras med jäv, mutor och korruption)
• Hur kombinerar man en god och effektiv dialog med korrekt beteende?
• Praktikfall: Tidigt identifierande av en möjlig jävsrisk, och hur den hanterades

Martin Kruse, upphandlingschef, Arbetsförmedlingen
14:50 Eftermiddagskaffe
15:20 Jäv i offentliga upphandling

• Upphandlingsregelverket som verktyg mot korruption
• Vad är jäv i upphandlingar?
• Hur regleras jäv i upphandlingar?
• Hur har påståenden om jäv prövats i domstol?

Mikael Engström, Head of public Procurement, Cederquist
16:00 Moderatorn summerar och avrundar konferensen

TALARE

mutor_talare

Alf Johansson
Chefsåklagare, Riksenheten mot korruption

Dan Brännström
Coach och rådgivare inom bolagsstyrning, redovisning och revision, tidigare generalsekreterare, FAR

Heini Möller
Chef, Enheten för värdegrundsfrågor, Rättsavdelningen, Försäkringskassan

Johan Mörck
Utredare, Statskontoret

Karin Lunning
Stf generaldirektör & chef för avdelningen för kommunikation och internationella frågor, Konkurrensverket

Lotta Rydström
Exekutivsekreterare, Transparency International Sverige

Magnus Lindahl
Director Forensic, PWC

Martin Kruse
Upphandlingschef, Arbetsförmedlingen

Mikael Engström
Head of public Procurement, Cederquist

Rikard Johansson
Kvalitets- och etikrådgivare, Vårdföretagarna

Mattias Ljungkvist
U
pphandlingsjurist, Upphandlingsmyndigheten

Ann-Sofie Lillberg
Enhetschef affärsenheten , Upphandlingsmyndigheten

Thomas Palmberg
Polisintendent, Nationella Operativa Avdelningen (NOA), Nationella korruptionsgruppen, Polismyndigheten

Natali Phalén
Generalsekreterare, Institutet mot mutor

Mattias Fogelgren
Utredningssekreterare, Tillitsdelegationen

HÄMTA BROSCHYR

ANMÄLAN

PRISER

Boka t.o.m 23/11: 10.490 kr

Boka fr.o.m 24/11: 11.490 kr

LOKAL

KONTAKT

Senior projektledare
Jonas Karström
08 587 662 66
jonas.karstrom@insightevents.se

Deltagarplats
Magnus Sjölander
Epost: Magnus.Sjolander@insightevents.se
Tfn: 08 587 662 14