Insight_finance_Straight_Blue

Anmäl dig idag!

VÄLKOMMEN TILL MUTOR, KORRUPTION & OTILLÅTEN PÅVERKAN!

Tack alla deltagare och talare för en fantastisk konferens!

Årets konferens Mutor, korruption och annan otillåten påverka skapade stort engagemang och väldigt fina betyg till talare och konferensen. Stort tack till talare och deltagare för två dagar med mycket intressanta fall och kunskaper och ett speciellt tack till förträffliga moderatorn Natali Engstam Phalén som guidade oss genom de två dagarna.

Under dagen fick vi lyssna till:

  • Hur arbetet med etik, interna riktlinjer och policy är viktigt som ett fundament för att förhindra mutor och korruption
  • Hur svenska storbolag som Skanska, Astra Zeneca och Essity arbetar i sitt compliancearbete för att förebygga och upptäcka korruption
  • Myndigheter och kommuners arbete mot mutor och korruption
  • Diskussioner kring olika dilemman som kan vara svåra att hantera
  • Vad som är straffbart och varför det är det?
  • Hur kan etik, moral och korruption se ut 2040

Har du någon idé på ämne eller talare till nästa års konferens eller bara vill diskutera ämnet, tveka inte att kontakta mig på jonas.karstrom@insighteevents.se

Ser fram emot att ses igen vid nästa års konferens den 14-15 december 2020!

NYHETER

SAGT AV TIDIGARE DELTAGARE

”Inspirerande konferens som gav ökade kunskaper, inspiration till fortsatt arbete i den egna organisationen och möjlighet till att skapa kontakter med andra organisationer.”

”Mycket bra!!”

”Mycket givande med duktiga föreläsare som visade konkreta exempel och metoder för att arbeta vidare med antikorruptionsarbetet!”

”Hög, relevant nivå”

PROGRAM

08:30 Registrering och morgonkaffe
09:00 Konferensens moderator öppnar konferensen

Natali Phalén, generalsekreterare, Institutet mot mutor
09:20 Mutor – en för alla gemensam angelägenhet

• Vad är straffbart och varför?
• Hur avslöjas korruption?
• Mutor – varför?
• En utblick: är vi och världen omkring oss på väg åt rätt håll?

Alf Johansson, chefsåklagare och stf kammarchef, Riksenheten mot korruption
10:10 Olika perspektiv på mutor, korruption och otillåten påverkan

• Vikten av etik och moral samt negativa effekter vid ett oetiskt handlande
• Förslag på angreppssätt för att identifiera och hantera potentiella risker för mutor och korruption i verksamheten
• Framtidens framgångsfaktorer?

Sara Nordler, ägare, Nordler Consulting
11:00 Förmiddagskaffe med nätverkande
11:30 PRAKTIKFALL

Ur en kommuns perspektiv, vad kan vi lära och vad kan vi vänta?


• Varför arbetar Sotenäs kommun aktivt för att motverka korruption?
• Hur kommunen arbetar för att öka motståndskraften mot korruption?
• Om något händer…
• Etik, moral och korruption år 2040

Maria Vikingsson, kommunchef, Sotenäs kommun
12:20 Lunch
13:20 PRAKTIKFALL

Så arbetar ett svenskt bolag med att förebygga korruption globalt


• Vad bör ingå i ett compliance-program?
• Hur minskar vi riskerna för korruption?
• En sund etisk värdegrund i bolaget – hur når man dit?

Karin Henrikson, VP Compliance & Ethics, Essity
13:50 PRAKTIKFALL

Compliance-arbetet, anti-korruption och otillåten påverkan


• Hur Skanska arbetar med etik och regelefterlevnad
• Hur bolaget och ledningen arbetar med att skapa interna riktlinjer och policy
• Upprätta risk- och sårbarhetsanalyser och förstå de legala riskerna

Helena Sundén, Vice President Group Ethics, Skanska
14:20 Eftermiddagskaffe med nätverkande
14:50 PRAKTIKFALL

Compliance-ramverk i globala företag


• Nyckelelement som behövs i anti-korruptionsarbetet – från teori till praktik

Ursula Hohlneicher, General Manager Compliance, AstraZeneca
15:20 PANELDISKUSSION

Om arbetet att förebygga och upptäcka korruption


• Affärsetik och regelefterlevnad
• Risker med korruption
• Riskanalyser och sårbarhetsanalyser
• Kultur och moral
• Hur skyddar man organisationen mot korruption?

Helena Sundén, Skanska

Ursula Hohlneicher, AstraZeneca

Karin Henriksson, Essity
15:50 PRAKTIKFALL

Trafikverket bygger inte bara infrastruktur – utan också relationer baserade på respekt och ansvar


• Risker/utmaningar i Trafikverket
• Vårt systematiska arbete
• Det fortsatta arbetet – framflyttning av positionerna

Ulrica Selderman, etikansvarig, Trafikverket
16:40 Summering av första dagen
08:30 Morgonkaffe
09:00 Moderatorn inleder konferensens andra dag
09:20Förebyggande arbete – vad ska en organisation fokusera på i sitt förebyggande arbete?

• Betydelsen av en riskanalys som fokuserar på ekonomiska oegentligheter
• Vanliga högriskområden som måste beaktas i det förebyggande arbetet
• Hur påverkas arbetet av de drivkrafter som finns att genomföra ekonomiska oegentligheter

Erik Skoglund, Partner nordenansvarig Forensic & Integrity Services, EY
10:10Förmiddagskaffe
10:40 Att bekämpa korruption genom offentlig upphandling

• Offentlig sektor möter näringslivet - offentlig upphandling omsätter cirka 700 miljarder årligen
• Allt fler offentliga kontrakt konkurrensutsätts – konsekvenser?
• Risk för mutor och jäv i offentlig upphandling
• Vilka verktyg finns i upphandlingsregelverket för att bekämpa korruption?
• Att tänka på som upphandlare

Magnus Johansson, konkurrens- och upphandlingsexpert, Företagarna
11:30PRAKTIKFALL

Det verkliga huvudmansregistret, erfarenheter och senaste nytt


• Registret över verkliga huvudmän – senaste nytt
• Förebygga och kontrollera – vägen framåt
• Bolagsverkets strategiska roll för att förhindra brottslighet och missbruk av Bolagsverkets tjänster

Bo Lagerqvist, enhetschef, Bolagsverket
12:10 Lunch med nätverkande
13:10 PRAKTIKFALL

Internationellt anti-korruptionsarbete – erfarenheter från Sida


• Hur kan korruption, mutor och otillåten påverkan se ut i olika delar av världen?
• Sidas arbete för att främja etik, moral samt riskbedömning och analys i sin egen organisation
• Varningssignaler – lärdomar från utlandet och Sidas arbete med att förebygga korruption i det internationella utvecklingssamarbetet

Marie Ottosson, överdirektör, Sida
14:00 Eftermiddagskaffe
14:30 Styra statlig verksamhet med risk för korruption – otillåten påverkan, bedrägeri och andra oegentligheter!

• Varför är arbetet mot korruption prioriterat?
• Vad är korruption i verksamheten?
• Hur hantera risken för korruption?

Tomas Kjerf, utredare, Ekonomistyrningsverket
15:20 Hur hantera jävssituationer

• Hur agera vid tveksamma erbjudanden eller risk för jävssituation
• Vad är jäv i upphandlingar och hur regleras detta?
• Hur ser bevisbördan ut? Behöver jävsreglerna stramas åt?

Sten Lövrup, Senior Legal Counsel, Fondia
16:15 Moderatorn summerar och avrundar konferensen

TALARE

mutor_talare

Alf Johansson
Riksenheten mot korruption

Natali Phalén
Institutet mot mutor

Karin Henrikson
Essity

Ulrica Selderman
Trafikverket

Magnus Johansson
Företagarna

Maria Vikingsson
Sotenäs kommun

Erik Skoglund
EY

Helena Sundén
Skanska

Ursula Hohlneicher
AstraZeneca

Tomas Kjerf
Ekonomistyrningsverket

Marie Ottosson
Sida

Sara Nordler
Nordler Consulting

Bo Lagerqvist
Bolagsverket

Sten Lövrup
Fondia

HÄMTA BROSCHYR

ANMÄLAN

PRISER

Boka t.o.m 15/11: 10.490 kr

Boka fr.o.m 16/11: 11.490 kr

LOKAL

KONTAKT

Senior projektledare
Jonas Karström
08 587 662 66
jonas.karstrom@insightevents.se

Deltagarplats
Magnus Sjölander
Epost: Magnus.Sjolander@insightevents.se
Tfn: 08 587 662 14